MỤC LỤC
1. Báo Hiếu Trong Đạo Phật.
2. Phật Dạy Cách Báo Hiếu.
3. Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
4. Biết Ơn Và Đền Ơn.
5. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật.
6. Tinh Thần Báo Hiếu.
7. Phật Dạy Về Hiếu Hạnh.
8. Quan Niệm Về Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
9. Tinh Thần Hiếu Đạo.

Báo hiếu trong Đạo Phật

Hôm nay là ngày lVu Lan, là ngày báo hiếu, còn gi là ltrung ngươn. Trong mt năm chia làm ba ngươn. Ngươn thnht là rm tháng giêng tc thượng ngươn. Ngươn thhai là rm tháng by tc trung ngươn. Ngươn cui cùng là hngươn tc rm tháng mười. Hu hết Pht tVit Nam chúng ta đến nhng ngày y đều vchùa ly Pht, nghe kinh, ăn cơm chay.

Ti sao gi ngày trung ngươn là ngày báo hiếu? Bi vì rm tháng by là ngày Tự Tca chư Tăng. Trong ngày này chư Pht đồng hoan h, mười phương tăng chúng hi tv. Nương oai thn nguyn lc ca Pht và chư Tăng, chúng ta nguyn cu cho cha m, thân bng quyến thuc sng thì an lc, luôn quay vquy y Tam Bo; chết được siêu thăng vcnh gii lành, đời đời gp Pht pháp.

Trong kinh Pht có nói rng: “Thiên kinh vn quyn, hiếu nghĩa vi tiên”, dù tu đạo nào, dù có hc hay không hc, hiếu là gc, hiếu là trên trước, hiếu là tt c. Là con người thì phi tròn đạo hiếu, phi nhân nghĩa và đền trnhng ân nghĩa y. Trong tt ccác ân nghĩa, có thnói ln lao nht là ân nghĩa cha m.

Trong kinh có câu: “Phhsinh ngã, mu hcúc ngã, ai ai phmu, sinh ngã cù lao, dc báo thâm ân, ho thiên võng cc”, nghĩa là: “Cha sinh ta, mnuôi ta, ôi thôi cha msinh ta cc nhc, mun đền đáp ân đức ca cha mnhư vi lên tri chng cùng”. Công ơn ca cha mtht cao dày, chúng ta mun đền tr, không thnào đền trcho hếđược. Rõ ràng mi chúng ta tlúc sinh ra cho ti ln lên, nên danh nên phn trong xã hi, nếu không có cha mnuôi dưỡng, lo lng, chun bcho cuc đời ca chúng ta thì làm sao có được ngày hôm nay, làm sao có ththành tu được nhng gì quí báu trong đời. Có nhng người lâm vào hoàn cnh bt hnh không được schăm sóc, nuôi nng ca cha m. Nhng người này thường ôm lòng oán hn đối vi xã hi, đối vi mi người. Do đó gia giáo là điu hết sc quan trng. Đây chính là phn trách nhim nng nca cha mẹ đối vi chúng ta.

Làm mt con người trưởng thành trong hoàn cnh cha mẹ đầy đủ, gia đình tương đối có phương tin cho chúng ta hc hành, đi đây đi đó để mrng tm nhìn, để hiu biếvà xây dng cuc đời, như thế là hnh phúc lm. Trong xã hi có rt nhiu người mong mt chút tình thương ca cha, ca m, đôi khi không được. Ví dnhư bn thân tôi, sinh ra ba, bn tui thì cha mt. Bây giliên tưởng đến cha qua li din tca bà con chung quanh, chtôi chưa hbiết mt cha tôi như thế nào. Do đó nhng kinh nghim quý báu ca cha, nhng gì tt đẹp trong dòng tc ca mình chưa được cha truyn li. Mi dòng h, mi gia đình đều có truyn thng đặc bit ca dòng h, ca gia đình đó. Làm con trong mt gia đình, trong mt dòng tc nào thì nht định chúng ta được tha hưởng nhng truyn thng đặc bit ca dòng họ ấy. Riêng tôi thì chưa được tha hưởng di sn đó, nhưng nhờ đủ phước duyên gp Pht pháp, có thy, có bn nên cũng vơi bt phn bun ti.

Có nhiu người bt hnh, mt đi tình thương cao quí y và blc lõng gia cuđời; không gp Pht pháp, thiếu hc thc và các duyên tt. Nhng người này tâm hn, cuc sng thường chìm trong tăm ti. Do đó ddn đến trường hp hcó hành động và suy nghĩ sai lm. Đây là điu quan trng trong vic xây dng mt xã hi tt đẹp.

Pht giáo chú trng phương din giác nggii thoát, nhưng vmt thế s, nhng quan htrong cng đồng xã hi, Pht giáo không dy người ta chy trn cuc đời . Người Pht tlà người quyết tâm hc hiu và sng đời sng đạo hnh chân chính. Đồng thi là mt con người có đầy đủ cung cách để đóng góp, xây dng mt xã hi tt. Do đó, người Pht tVit Nam phi là người biết ơn cha m. Và đã biết ơn thì phi đền ơn.

Sách xưa có dy: “Phmu ti đường như Pht ti thế”. Nghĩa là nếu chúng ta sinh ra trong đời không có Pht thì chính cha mhin đời chúng ta là Pht. Câu nói này nhm nhc nhchúng ta, đừng xem thường đấng sanh thành và đừng quên ơn sâu dày đối vi song thân. Người không có điu kin hc hiu Pht pháp, mà trong gia đình là mt người con hiếu kính cha mnhư Pht thì người đó đã tu theo tinh thn ca đạo Pht ri.

Nhiu người cho rng theo đạo Pht là không hiếu hnh. Ti sao? Bi vì hthy có nhng người đi tu, cha m, bà con xóm làng thương không mun cho đi mà nhng vị ấy quyết tâm đi, làm cho cha m, xóm làng đau bun. Như vy người y không nghe li
cha m
, làm bun lòng cha mnên hkết lun người y bt hiếu. Từ đó hcho rng người đi tu không gihiếu đạo. Điu này chỉ đúng trong mt giai đon thôi. Bi vì ngườtu thì có nhng vic làm ca người tu. Nếu người đi tu làm tròn bn phn trách nhim ca người tu thì người đó có thgi là thc hin trn vn được hiếu đạo. Trái li nếu tđời, luôn bên cnh cha mmà không nghe li cha m, không cung kính, bo bc, phng dưỡng cha mthì người đó không làm tròn bn phn hiếu đạo ca mt người con. Vì vy trong đạo có nhng tm gương hiếu để đáng quý mà hôm nay chúng tôi nêu lên cho Pht tnoi theo.

Như chúng ta biết, Tôn giMc Kin Liên là mt vị đại đệ tca Pht. Nhưng mẹ Ngài không tin kính Tam Bo, không tin nhân qunên bà gây quá nhiu nghip ác. Vì vy khi qua đời bà bị đọa vào thế gii ngqu. Thế gii ca ngqurt khs, đói khát. Tôn giMc Kin Liên là người tu hành đắc đạo, có thn thông. Ngài dùng thn thông đi khp nơi tìm m. Khi thy msinh trong loài quỷ đói, đang bhành hình, rên xiết, Ngài khổ đau vô cùng. Ngài vi đem dâng cho mmt bát cơm. “Mẹ ơi! Cơm đây mhãy dùng”. Bà nghe con kêu và đưa cơm đến thì mng quá, tay nhn bát cơm, tay bc ly mà ăn. Nhưng do lòng tham lam, xu ác nên thc ăn biến thành la, thành than. Li thêm mt đau khna cho Mc Kin Liên. Thy mkhổ đau đói khát, mà cơm dâng thì không dùng được. Ngài chcòn cách là trvtrình vi đức Thế Tôn, mong Pht tbi chỉ cho phương thc để cu m. Đức Thế Tôn thương xót chbày nhân ngày TT, chư Tăng đồng thi, nên sm ltrai tăng dâng lên cúng dường. Nhsc gia trì ca thp phương tăng, chuyn hóa lòng tham lam keo xn ca bà, bà lin được thoát khi loài ngạ qu, thác sanh vcõi tri. Nhthế, Tôn gicu được m.

Từ đó, ngày rm tháng by, chư Tăng Ni, Pht tthường tchc lVu Lan, là lễ cu m. Nhhng ân Tam Bo, nhcông đức chú nguyn ca mười phương chư Tăng tu hành đắc đạo, hi hướng vcho thân bng quyến thuc ca mình. Vì vy nghi thc cúng dường trong ngày lnày không mang tính cht mê tín dị đoan, mà nó có ý nghĩa riêng từ mt skin lch s.

Cho nên vic cu ri trong đạo Pht không thxem như chuyn thn quyn. Ở đây, ct nhsc chú nguyn ca chư Tăng nên chuyn hóa, khai mở được tâm tư cho người chu kh. Nhthế hthoát kh, được an vui. LVu Lan vì thế mang mt ý nghĩa rt ln. Nht là phương thc đền trcông ơn dưỡng dc sanh thành ca cha m.

Trên tinh thn y, mt người con hiếu đạo, hiu Pht pháp thì đối vi cha m, chúng ta phi làm sao hướng dn cho cha mbiết tu to nhng công đức lành, kính Tam Bo, tin nhân qu. Tin kính Tam Bo tc là tin kính Pht, tin kính giáo Pháp ca Pht và tin kính đoàn thTăng thanh tnh, đệ tca Pht. Tin nhân qulà tin như thế này: Nếu gây nên nhng nhân không tt, làm khcho người, thì nhân y sẽ đưa đến hu qukhổ đau.

Là người Pht t, tin và tng bước áp dng Pht pháp trong cuc sng ca mình, thì sẽ được ssáng sut. Khi nghĩ, nói và làm vic gì mà biết rng điu mình nghĩ, li mình nói, vic mình làm, gây tn hi, sẽ đưa đến nhng hu qukhông tt, thì không bao gichúng ta làm. Đó là mt cách tu. Ri chúng ta tìm cách gn gũi, gii thích cho người thân ca mình, khuyến khích hcũng tu như vy. Vic làm dù nhnhưng to được duyên tt, giúp đỡ nhng người thân ca mình như cha m, anh em, bà con v.v… đi theo chánh đạo, thì có mt giá trtinh thn rt ln.

Vì vy Pht tnào đã đi chùa, đã qui y Tam Bo, biết tu to nhng công đức lành thì cn phi kim xét li trong gia đình, cha m, anh em v.v… đã làm được nhng vic đó chưa. Nếu người thân ca mình còn xem thường, chưa làm được nhng vic đó thì chúng ta cgng khuyến khích, giúp đỡ, to nhng điu kin thun li để cho quyến thuc, nht là cha mcùng hướng đến, cùng làm, cùng tu tp nhng vic tt đẹp như vy. Đồng thi trong sinh hot ca gia đình, chúng ta phi khéo xây dng, sp đặt để cha m, anh chem sng đời hòa thun, hnh phúc. Đó là chúng ta biết áp dng đạo lý sng ca Pht giáo trong chính gia đình mình. Từ đó dn dn cha m, nhng người thân tin kính và cùng hướng theo vic làm tt đẹp trong chánh pháp. Nên gia đình trthành gia đình thun đạo, áp dng được tinh thn Pht dy trong đời sng.

Chúng ta trả ơn bng cách là làm nhng điu tt, khuyến khích người thân làm điu tt. Như vy mình va tu được, va giúp người thân cũng tu được. Nên nhnếu chỉ nói suông, khuyến dngười làm mà mình làm không ra gì thì vic khuyến dkhông có kết qu.

Kế na, tùy theo hoàn cnh, mà vn đề phng dưỡng cha mphi được thc hin trn vn. Chúng ta khéo léo sp xếp để có thgiúp đỡ, phng dưỡng, lo cho cha myên n, no m, giúp cha mcó phương tin tiêu dùng trong cuc sng mà không phi mc cm tui già sc yếu. Đây là mt vic làm thường nhưng cũng rt khó. Bi vì người ta thường nói: “Hcon trai ln lên thì nó chlo cho gia đình ca nó”, tc là thương và lo cho bên v. “Con gái ln lên thì nó chlo cho gia đình ca nó”, tc là thương và lo cho bên chng, lo cho con cái. Mà đã như vy ri thì làm sao có thì gi, có phương tin để lo lng cho cha mrut ca mình.

Về đim này, Pht tchúng ta phi tht khéo. Hn nhiên khi có gia đình thì phi có bn phn, trách nhim đối vi gia đình. Song phn hiếu đạo đối vi cha m, đối vi tt cnhng người mình thân cũng không thbquên, không thxem thường được. Nên va thc hin bn phn đối vi gia đình, đồng thi cũng phi làm tròn đạo hiếu. Người Pht táp dng được như vy là người Pht ttt. Người đó có thể đem được tinh thn Pht pháp phhóa trong cuc đời này. Sng và áp dng được như vy thì tcon người, tgia đình scó nhng nh hưởng tt đối vi xã hi. Dù mình không nói mt li nào hết mà mi người vn bt chước, hc và làm theo gia đình mình. Được vy thì người con Pht có thbáo đáp phn nào ân nghĩa sanh thành đối vi cha mqua hai dng tinh thn và vt cht.

Người Pht tcòn phi có tâm chân thành, đời sng ngay thng, mi sinh hot đều sáng sut, nói làm như nhau. Thc hin đạo hiếu cũng phi bng tâm chân thành. 

Tâm thành là sao? Ví dnhư mi ngày chúng ta có món ngon vt lđể dâng cho cha m, nếu là lòng thành thì mt chén cơm, mt bát nước hay mt vt dng gì thường thôi, ta cũng làm cho cha mvui lòng. Đó là điu cn thiết. Người con Pht chúng ta luôn sng và làm nhng điu chân tht. Từ đó vic giáo dc con cái ca chúng ta dễ dàng, không khó khăn. Nếu làm điu gì mà trong đó có sự ẩn khut, tăm ti, hay do bc bách thì e rng vic làm đó không đưa ti kết qutt đẹp. Cho nên chúng ta luôn sng đúng vi tinh thn ca đạo Pht là phi sáng sut và chân thành. 

Người Pht tluôn khép mình trong nếp đạo đức và phm hnh cao siêu vì vy có được nhiu hnh phúc. Tiếng Pali có tSusukham, nghĩa là: Qulà hnh phúc !. Bi vì chúng ta có duyên vi đạo Pht, áp dng được đạo Pht, nên chúng ta là nhng thành viên trong giáo đoàn ca Pht. Mà đây là mt đoàn thcó cuc sng cao thượng, thanh khiết, tp thca nhng người sng có hnh phúc, vi tinh thn sáng sut, chân tht và tt đẹp.

Pht tchúng ta phi tâm nim rng: Nếu đời sng sinh hot ca chúng ta trái vi schân tht, trái vi hiếu đạo, trái vi nhng gì tt đẹp mà các bc Hin Thánh đã chỉ dy thì thà mt mng chkhông đánh mt nhng đức hnh đó. Bi vì đó là nim hnh phúc cao quí nht ca người Pht tchúng ta. Ti vì nếu không gp chánh pháp ca Pht, không áp dng được chánh pháp trong đời sng, thì chúng ta không thtìm được hnh phúc chân tht.

Tinh thn nhà thin cũng nhn mnh là đừng bao gichy tìm cái bên ngoài, bi vì tt cnhng cái y là gitm, không phi tht, không phi ca mình. Nhng gì ca mình mi chân tht, sáng sut. Trí tu, tình thương, hiếu đạo… là nhng cái chân tht.
M
i người ai ai cũng có sn hết. Vì vy chúng ta khi phi chy tìm ở đâu xa mà hãy ngay đây ta nghim ly. Nhn và sng được như thế thì đời sng ca chúng ta là đời sng hnh phúc. Đây là ngun hnh phúc chân chính, tt nht, cao thượng nht mà không thứ hnh phúc nào có thđược.

Có câu chuyn như thế này: Mt vthiên tử đến thưa vi Pht: Nhng vtu sĩ ở nơi thâm sơn cùng cc, ngày ăn mt ln, tu hành khc khnhưng ti sao nét mt nhng vị ấy luôn tươi tnh, sáng sut, tht hnh phúc?

Pht đáp: “Người nào không than van, su mun nhng chuyn đã qua, không nóng ny khao khát nhng chuyn chưa đến mà chtp trung tâm trí vào hin ti và thc hin tinh thn hiếu đạo, áp dng được nhng phương thc sáng sut, thì có đời sng chân tht, nói và làm hp nhau”.

Điu đức Pht chcho vthiên tnày chính là điu giúp cho chúng ta tăng trưởng hnh phúc. Bi vì có khi chúng ta suy nghĩ, toan tính vic n, vic kia mà li bquên vic hin ti. Trách nhim, bn phn hin ti thì quên đi hoc xem thường, cngi đó toan tính vic trước vic sau. Nếu ctoan tính ngược xuôi như vy thì bn thân chúng ta mt đi hnh phúc và skhông thc hin được nhng gì cn thiết trong đời sng ca mình. Bi vì đánh mt hin ti là đánh mt hnh phúc hin tin.

Nhng phúc duyên tt ngay bây gichúng ta có thhưởng được, thì li đánh mđi. Bi mt đi nên ckêu cu hnh phúc mà không bao gicó hnh phúc. Phi thy được hnh phúc là đây, bây gi. Bình tĩnh xét li nhng vic gì đáng làm ngay hôm nay thì làm. Cha mgià cn phng dưỡng thì ta phng dưỡng. Người thân cn giúp đỡ thì ta giúp đỡ. Cgng thc hin cho được trn vn như vy mi là người thiết thc.

Có thlàm vic gì trong khnăng ca mình thì clàm. Đốt dâng Pht mt nén hương, dâng cha mmt chén cơm, giúp người nghèo khó mt đồng bc, mt bát nước v.v… thì nên làm lin, đừng đợi, đừng ha hn gì c. Đó là tinh thn hiếu đạo trong nhà Pht.

Kế đây tôi nhc li câu chuyn đức Pht. Đức Pht sinh ra thành Ca-t-la-v, phvương là vua Tnh Phn, mlà hoàng hu Ma Da. Sau khi sinh Thái tử được by ngày thì bà quá vãng. Nhcông đức lành bà được sinh lên thiên gii. Như chúng ta biết, sau khi thành đạo ri, đức Pht lin nghĩ đến nhng người cùng tu, đã giúp đỡ mình trong lúc gian khó. Ngài tìm đến vườn Lc Uyn thuyết pháp độ năm anh em ông Kiu Trn Như . Thi gian không lâu, Ngài trvthành Ca-t-la-vthăm vua cha. Trong ln thăm đầu tiên, Ngài khuyến hóa được rt nhiu Vương tôn Công tử trong dòng hphát tâm tu hành. Ngài còn tìm cách giúp đỡ cho dân chúng trong thành Ca-t-la-vkính tin Tam Bo, tin sâu nhân qu. Đó là vic đầu tiên ca Ngài đối vi thân tc.

Khi vua Tnh Phn bnh yếu, Ngài li vthăm và an i vua cha, thuyết pháp cho vua nghe. Sau thi pháp y nhà vua chng quA-na-hàm ri băng hà. Lúc y, đích thân Ngài sp đặt vic tang ltng táng vua cha. Có sách còn ghi li Ngài đã kê vai khiêng
kim quan cùng t
t choàng thân. Có người cho rng ngài là mt vPht, cn gì phi làm nhng vic đó. Nhưng tht ra Ngài làm như thế là mt cung cách gương mu cho tt cnhng người con đối vi cha m, đối vi gia tc.

Như vy để thy vgiáo chca chúng ta cũng có nghĩa tình thâm trng như bao con người. Ngài có cha, có m, có quê hương, thân tc, và Ngài đã làm tròn bn phn. Tu hành thành đạo, đem giáo lý khuyến hóa dn dt nhng người thân ca mình hướng theo con đường tt đẹp.

Vào mt mùa h, Ngài lên cung tri Đao Li thuyết pháp cho vthiên ttin thân là hoàng hu Ma Da, giúp cho bà thành tu được Thánh đạo. Lch skli, qua ba tháng an cư trên thiên gii, đức Pht đã thuyết pháp không nhng độ mmà còn giúp cho hu hết nhng vcó liên hvi Ngài trên thiên gii nghe pháp và thành tu Thánh đạo.

Đức Pht đã là tm gương để chúng ta noi theo. Là người con Pht, nht định chúng ta phi làm tròn hiếu đạo. Không vì hoàn cnh hay lý do gì chi phi khiến cho chúng ta không làm tròn đạo hiếu, thc hin được nhim vca chúng ta.

Trong kinh kli: Mt hôm trên đường đi thuyết pháp, đức Pht gp hai vchng Bà La Môn n. Va thy Pht, hai vchy ti ôm Pht, khóc lóc kêu than: “Con ơi! Sao con bcha mẹ đi đâu lâu quá, cha mnhthương con, ti nay mi được gp”. Hàng đệ tchung quanh thy l, đức Thế Tôn là mt vPht mà bng nhiên hai ông bà này ti ôm, than khóc và gi là con, quđiu phi lý. Chúng tăng định kéo hai vBà La Môn này ra nhưng Pht không cho, Ngài bo: “Hãy để cho htnhiên”. Và nhân đó Pht k: Trong nhng kiếp xa xưa, hai vnày tng là cha mca ta, ta tng là con ca hai v. Nên hôm nay duyên xưa hin li, các ông cứ để htnhiên klni nim, cho dòng nước mt ca hchy tuôn để vơi đi nhng cm xúc.

Rõ ràng trong nhiu đời, nhiu kiếp chúng ta có quan htình thân vi nhau. Do đó, đôi khi va gp nhau mình lin có cm tình. Cm tình y là gì? Tc là nhng dây mơ, rễ má trong nhiu đời, bt ngun trong tình thương, trong huyết thng, tthuquá kh. Chỉ có khác là thay hình đổi dng, ri vì không biết nên ta quên đi.
Đức Pht đã tng nói: Trong đại địa này, ly mt mũi kim cm xung đất, không có chnào mà không đụng ti thân ca Ngài. Để thy chúng ta bluân hi sanh t, không biết bao nhiêu đời. Sanh nơi này, mt nơi kia. Nếu nhìn bng con mt tu, chúng ta sẽ thy sliên hhuyết thng gia con người vi con người, vay trnnn, ngược xuôi lên xung… Nay gp nhau là do nhân duyên chng cht nhiu kiếp.

Vì vy theo tinh thn ca đạo Pht, chúng ta phi xem tt cmi người chung quanh mình, ln hơn ta là cha mta, ngang bng ta là anh em ta, nhhơn ta là con cháu ta. Có nghĩa ai cũng là người thân ca ta hết. Mà đã là người thân thì không có quyn thương người này, bngười kia, nghĩ xu hay đối xkhông tt vi người thân ca mình. Vì như vy là bt hiếu, bt nghĩa đối vi cha m, quyến thuc ri. Người Pht tphi là người giữ đạo hiếu chkhông phi người bt hiếu. Nếu là người bt hiếu thì không xng đáng là người Pht t. Người giữ đạo hiếu thì đối vi tt cchúng sanh đều thương yêu bình đẳng, không phân bit thân sơ. Như vy là áp dng đúng tinh thn đạo Pht trong đời sng ca mình.

Qua đó, chúng ta thy trong nhà Pht nói đến hiếu đạo là nói đến mt bài kinh, mt phương pháp sng, nói đến huyết mch ca chúng ta. Đạo hiếu thành tu thì chúng ta có ththành tu tt cnhng phương pháp tu hành khác. Đạo hiếu không thành tu, mà mun thành tu nhng phương pháp tu hành khác như thành Pht, thành Tthì điu này ging như nu cát mun thành cơm vy.

Trong nhà thin có câu chuyn này:

THong Nhn là mt vTphước tướng đặc bit. Nhân duyên ra đời ca Ngài được kli thế này. Nguyên TTổ Đạo Tín đi du hóa gp Tài Tòng đạo gi, là mt vị tăng chuyên trng tùng trên núi. Tài Tòng đạo githưa vi TT:
Đối vi Pht pháp, con có thnghe và hành trì được không?
T
Tổ đáp:
– Ông tu
i đã già, dù có nghe, thâm đắc cũng không làm li ích được gì bao nhiêu.
Tài Tòng
đạo githưa:
– V
y ngài có thể đợi con được không?
T
Tnói:
– Ta s
cgng.
Nói xong Tài Tòng
đạo gixung núi, gp mt cô gái đang ngi git đồ dưới b
sông. Ngài hi cô gái:
– Có thcho tôi trọ được không?
Cô tr
li:
– Tôi còn có cha m
ẹ ở nhà, thy mun gì thì đến thưa vi cha mtôi.
Ngài h
i li ln na:
– Riêng cô có b
ng lòng không?
Cô tr
li:
– Riêng tôi thì tôi r
t hoan h, nhưng thy hãy thưa vi cha mtôi.
Sau cu
c gp gngn y, cô gái có mang, bào thai ln dn. Cô bgia đình đánh đui ra khi nhà. Lang thang khs, cui cùng cô sinh được mt bé trai xinh đẹp lạ thường. Khi sinh ra càng thương con cô càng kh. Con không cha mà cô thì quthc chưa tng gn gũi, quan hvi người khác phái nào. Xu h, cô đặt đứa bé trên chiếc bè đem thxung sông cho trôi đi đâu thì đi. Sáng ngày, cô thy đứa bé ngi xếp bng ngay thng, gương mt tươi tnh lthường, nên cô va ly làm lva xót thương bng vnuôi.

Đến by tui, đứa bé có mt ct cách rt đặc bit, ngi thì thng lưng, ăn thì không ăn nhng mùi tanh hôi, mt nhìn thng. Duyên đến, TTnhn đem vchùa nuôi. Ln lên ngài đắc đạo, được Ttruyn tâm n, kế tha Tv. Ngài chính là Ngũ THong Nhn. Nghĩa là mngài chu tt cnhng khnhc để nuôi dưỡng và sinh ra ngài. Thy ca ngài cũng nhn chu sgià yếu, bnh tt, chngài ln lên để truyn tâm pháp cho ngài.

Sghi li sau khi THong Nhn truyn pháp cho THuNăng, ngài không thăng tòa na. Chúng hi ti sao Hòa thượng không thăng tòa na? Ngài nói pháp đã về phương nam. Bây gingài trli am sng gn m, lo lng cho m. Bn phn đối vi đạđã xong, gitrvlàm bn phn hiếu đạo đối vi m. Trong hàng Tsư ca chúng ta đã có các bc như vy.

Hiếu đạo có hai: Tinh thn và vt cht. Đối vi người xut gia thì đền đáp công ơn cha mbng cách lo vmt tinh thn. Bi vì chúng ta không có đầy đủ phương tin để nuôi dưỡng cha m, chcòn ráng tu, thc hành công phu cho được viên mãn. Thành đạri thì hiếu đạo theo đó cũng được viên mãn. Như Tôn giMc Kin Liên nếu không tu hành đắc đạo, không có thn thông thì làm sao biết mẹ ở trong cnh ngqukhổ đau, mà tìm phương cu thoát. Đức Pht btt choàng thành, phvương, vcon v.v… đi tu. Nếu không thành tu đạo nghip thì làm sao trvgiáo hóa phthân và hoàng tc đạđược đạo qu. Cho nên trước nht là chúng ta phi tu hành chân chính, sau mi đem công đức và đạo lý để hướng dn, khuyến khích người thân tu hành. Như vy mi gi là chân tht báo hiếu. Trái li nếu chúng ta không chu nlc tu tp thì khó có thbáo hiếu cho song thân.

Còn vnào có đủ điu kin thì lo thêm phn vt cht. Tùy theo phm vi, hoàn cnh cuc sng ca mình mà làm tròn bn phn đối vi cha m

Trong ngày lVu Lan năm nay, bng tt cnhit tình, chúng tôi cgng trình bày ý nghĩa hiếu đạo trong nhà Pht. Như kinh đã dy: Hiếu là trên trước, hiếu là tt c, là mẹ ca tt cnhng công đức lành, mca tt cnhng phương pháp tu hành để thành Pht.
Nh
ư vy, người con Pht thì đi theo con đường ca Pht, chúng ta không thbquên hiếu đạo, cũng không nên hn ln hn la. Mà phi tùy theo phm vi, khnăng, hoàn cnh ca mình siêng năng tu tp hiếu đạo. Được vy mi hy vng, dù cách Pht xa, nhưng đối vi pháp Pht, chúng ta luôn luôn gn gũi hành trì và xng đáng là đệ tca Như Lai.

Theo HT Thích Nhất Quang

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng

Giỏ hàng

Đã xóa. khôi phục
    Thành tiền 0 VNĐ