MỤC LỤC
1. Báo Hiếu Trong Đạo Phật.
2. Phật Dạy Cách Báo Hiếu.
3. Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
4. Biết Ơn Và Đền Ơn.
5. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật.
6. Tinh Thần Báo Hiếu.
7. Phật Dạy Về Hiếu Hạnh.
8. Quan Niệm Về Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
9. Tinh Thần Hiếu Đạo.

Hạnh hiếu của người con Phật

Hôm nay, chúng tôi đim qua vài vn đề hiếu đạo ca người con Pht. Người con Pht, nht là người xut gia, phi gii quyết vn đề hiếu đạo như thế nào. Thường thế gian vn cho rng người xut gia không làm tròn hiếu đạo. Quan đim này cn phi được tìm hiu cho tường tn, thu đáo.

Nếu không chúng ta strthành nhng người nông cn, thiếu hiu biết. Và vì vy dn đến nhng sai lm đáng tiếc đối vi đời sng phm hnh ca bc xut gia tôn quý.

Có năm điu cn biết khi tu hành. Chúng ta cn phi biết, mt trong nhng nguyên nhân để brơi vào địa ngc là không hiếu tho vi cha m, hoc giết hi cha m. Cho nên Pht tkhi đã hiu đạo ri thì đừng bao gilàm người con bt hiếu. Tt cnhng kinh đin ca Thánh Hin đều dy chúng ta phi hiếu tho vi cha m, bo bc anh chem và nhng người thân ca mình.

Pht dy chúng ta phi thương tt cchúng sinh như cha m, thân bng quyến thuc ca mình. Bi vì chúng sinh nào cũng là Pht sthành. Đối vi chúng sinh còn như thế, hung na là cha mhin đời ca mình. Điu này chúng ta có thtu được. Hiếu tho vi cha mlà mt hnh tu mà không cn phi tchc cúng kiếng gì c. Tu ngay trong cuc sng hng ngày. Cho nên nói cha mlà Pht ti tin. Đây là điu thnht.

Mt trong nhng trng ti rơi vào địa ngc là làm thân Pht ra máu, chê bai chân lý, phbáng Tam Bo. Hy báng Tam Bo là sao? Tam Bo là ba ngôi báu: Pht bo, Pháp bo và Tăng bo. Ở đây tôi nói tánh giác là Pht, chân tht là Pháp, thanh tnh là Tăng. Sng vi trí tu, vi tánh giác ca mình tc là sng vi Pht bo. Sng vi nim chân tht ca mình tc là sng vi Chánh pháp. Sng vi tâm thanh tnh gii thoát ca mình tc là chân Tăng. Chúng ta luôn sng vi nim thanh tnh, gii thoát chân thc ca mình tc là không hy báng Tam Bo. Đó là sng vi Tam Bo, thc hin Tam Bo mt cách trn vn ngay trong đời sng này.

Vphương din pháp tướng. Đối vi Đức Bn Sư Thích Ca Mâu Ni, đối vi giáo pháp ca Ngài, đối vi đoàn ththanh tnh Tăng già đệ tca Ngài, chúng ta mt lòng cung kính. Vì Tăng đoàn là nhng vmang hình nh, mang chí c, mang tbi, mang trí tuca Pht din hóa trong đời. Tcác ngài mà chúng ta có thhiu biết, phát tâm tu hành. Đó là người ân, người thy ca chúng ta. Đối vi Pháp, tc là đối vi các li dy ca Pht, giúp cho chúng ta kin toàn thân tâm, có được đời sng an lc. Li dy ca Ngài là nhng phương pháp giúp cho chúng ta qua được sông mê bkh. Đời sng ca Ngài cũng như đời sng ca nhng vThánh đệ tđời sng thanh tnh gii thoát, nên chúng ta cn phi quí trng, nương ta các ngài. Chúng ta thc hin được vic đó nghĩa là chúng ta không gây nhân khthì nht định không bao gicó qukh. Đây là điu thứ hai.

Mt đim na là chúng ta phi gigìn tng tâm nim ca mình đối vi tt cmi người, nht là nhng vtu hành thanh tnh. Pht giáo Vit Nam ngày nay có nhiu hình thc tu sĩ. Nếu bt thn quí vthy tu sĩ có nhng hành động hoc ngôn ngkhông đáng kính, Pht tphi bình tĩnh, bi vì vn có nhiu điu mà chúng ta đáng hc và shđược tnhng vnày.

Hoc chúng ta thy mt thy tu mc áo vàng cũ k, xc xếch, mang cái bcũng không ra gì, bình bát chng thành bình bát. Sư đi vào ph, đến tng nhà để kht thc mà không có nghi thc đúng vi đạo Pht. Chúng ta nghĩ có lông thy này là ông thy gi, lin sanh nim bt kính. Nhưng khoan đã! Còn rt nhiu điu mà chúng ta chưa hc đượvnày. Bi vì Pht, Btát, chúng sinh, ma, quln ln, làm sao biết vị đó là Btát hay là ma qu? Chúng ta khoan phê phán mà phi bình tĩnh. Nếu mun phê phán vcon người y thì chúng ta phi có thi gian tìm hiu ri chúng ta sphê phán. Cho nên cái nhìn ca đạo Pht là hoán chuyn, hóa gii. Chúng ta khoan kết lun mà phi thân cn để tìm hiu, cui cùng ri nhn định đúng hay sai, tà hay chính.

Trong kinh Pháp Hoa, có mt vBtát tên là Thường Bt Khinh. Ngài không thăng tòa, không nói kinh đin gì c. Gp bt cai, ngài đều lly và nói: “Tôi không dám khinh quí ngài, vì quí ngài đều là Pht sthành”. Dù cho bngười khinh khi hoc có khi bmng nhiếc, đánh đập, ngài cũng vn clly. Người làm được như thế thì làm sao ta dám khinh. Vì vy không thnhìn hình thc bên ngoài mà chúng ta có thvi vàng kết lun được skin hoc con người nào đó, phi bình tĩnh, phi có thi gian để suy xét. Đây là điu thba.

Thna, người Pht tlà người nhn ra điu gì không chân tht thì không theo, không làm. Điu này chúng ta có ththc hin được. Bi điu gì không chân tht thì sẽ đưa đến nhng kết qukhông tt. Như vy, trong lòng chúng ta nếáu còn nim nào không chân tht thì nên loi nó ra. Chúng ta khi phi tng kinh gì c. Hthy trong lòng mình có gì không chân tht thì loi ra. Không có kinh nào trị được bnh y c. Khi mình không chân tht thì mình biết mình không chân tht, phi loi cái không chân tht đó ra. Đó là cách tng kinh, đó là cách tu hành. Tâm chân tht ri thì nhân khkhông bao gicó. Đây là điu thtư.

Điu thnăm là khi nim tham trước. Trong năm điu thì điu này khó nht. Bi vì thường trong lòng ca chúng ta, hthy có cái gì hp nhãn, thì mình lin khi nim thích thú, mun cái đó thuc vmình. Do đó khi đối duyên xúc cnh hay làm bt cvic gì chúng ta phi bình tĩnh. Mi khi mt ca chúng ta chm mt hình nh, mt skin, mt đối tượng, chúng ta phi bình tĩnh, đừng để nim khi lên sau đó. Như vy mi có thchm dt được nhân đưa mình vào cnh kh.

Tóm li, năm điu tôi va trình bày là năm điu có thể đưa chúng ta vào trong chỗ khổ đau, nếu chúng ta không dng, không làm ch, không khc phc. Chúng ta phi sáng sut, định tnh suy xét tht k. Nó không phi là nhng vn đề ở bên ngoài mà nó nm ngay trong đời sng bình thường ca chúng ta. Vic Hiếu đạo cũng không ngoài nhng yếu tố đó.

Hiếu đạo là sao? Đó là chúng ta không làm khcho mình, không làm khcho cha m, quyến thuc. Hiếu đạo ở đây còn có nghĩa là làm chủ được mình khi lo lng cho cha m.

Trong kinh Địa Tng có nói chuyn mt nPht t. Cô có bà mthích nhng thăn txương tht ca chúng sinh. Pht tử đó thy hành động, cuc sng ca mmình như vy, biết chc bà sbrơi vào địa ngc, nhưng không biết làm sao khuyên mmình vì bà không kính tin Tam Bo. Thi gian sau bà mt. Vì là Pht tcho nên cô thành tâm nim danh hiu Pht, mong biết được mmình sanh vào thế gii nào? Vì gn gũi cúng dường và tu hành thanh tnh, nên cô được mt vTăng thanh tnh thương xót nhp định xem xét. Cui cùng ngài cho cô biết là mca cô bị đọa vào địa ngc. Không bao lâu ssinh vào nhà cô nhưng tui thrt ngn.

Đúng như vy, sau mt thi gian, đứa tgái trong gia đình sanh được mt cháu bé. Cháu bé y va biết đói lnh, lin khóc than nói nhng cnh khsva tri qua vi cô. Cô biết đứa bé mi sanh là mca mình nên rt khs. Mình là người tu hành mà mẹ ca mình không chu tu cho nên bây gibrơi vào trong cnh con ca mt người tgái trong nhà. Va mi sinh ra trong my ngày thì lin biết nói, ri than khóc. Đứa bé nói rng, chính ta là mca cô, do ngày xưa ta không biết đã to nhng nghip nhân xu, hy báng Tam Bo, không chu tu cho nên bây gibị đọa lc. Tuy rng được hưởng nhcông đức tu hành ca cô, được sinh vào trong nhà này nhưng phi làm con mt người tvà chỉ hơn mười năm thì chết, tiếp tc rơi vào cnh kh. Sau khi klxong, đứa bé trông mong cô làm sao có thcu ri cho hết kh. Cô mi trình bày svic vi thy mình và xin phát nguyn: “Tt cchúng sinh khổ đau trong địa ngc, trong loài quỷ đói và trong nhng cnh cùng cc do không biết tu tp mà bị đọa, con nguyn thay cho tt cnhng kẻ đó mà chu cnh kh. Mong sao tt cchúng sinh đừng gây to nhng nghip nhân đó na”. Quí vthy, nếu là mình, mình có dám nguyn như thế không?

Kế đến cô nguyn cho mđược chuyn sanh vào nơi an lc, không còn nhng skhổ đau, phát tâm Bồ đề hướng vPht mà tu hành. Điu này đứa bé có thlàm được. Nhcông đức ca cô, người mẹ được chuyn hóa và sau khi mng chung không còn bị đọa vào chn địa ngc na.

Khi chúng ta bmt bn án ct ngn như thế, biết mình chcòn sng mt thi gian ngn na thì chc chn phi gng sc tu thôi. Đó là người biết lo cho mình và không làm khngười khác. Đó là câu chuyn Hiếu đạo trong kinh Địa Tng.

Chúng ta biết khthì đừng gây khcho người khác. Như Pht tkia biết con đường kh, mong mun cho người thân ca mình đừng gây nhân để phi đi vào con đường y. Đó là tinh thn đại t, đại bi trong nhà Pht.

Người Pht tchúng ta không nên li, trông chvào tha lc. Bình tĩnh nhìn li trong cuc sng, chúng ta sthy nhng gì mình gy dng như danh vng, tin tài v.v… không có gì đảm bo c. Ví dnhư chúng ta ct được mt ngôi nhà lu, ông thu bđảm, theo cht liu như thế thì nó stn ti được bao nhiêu năm. Nhưng mi mười năm hoc hai ba năm gì đó chiến tranh hoc gic cướp, la cháy, nước trôi hoc là con cái phá tán… Ngôi nhà không còn na.

Tht là không có gì bo đảm hết. Đã không bo đảm thì chúng ta phi chun b, nghĩa là phi thương mình và đừng làm khngười khác. Phát nguyn cu giúp tt c, khuyến khích mi người to nhng thin duyên, hướng họ đi theo con đường thin, đừng to nhng nghip nhân để bị đọa đày khổ đau.

Vvn đề tu, chúng ta phi tu như thế nào, chkhông thnói suông được. Như câu chuyn : “Có mt thiên tử ở trên tri thy hoa sen trên đầu sp úa tàn, năm thtướng suy hin ra. Chư thiên chung quanh thy vy thì biết vnày hết phước ri. Vthiên tkia mi tha thiết cu các thin hu có kinh nghim giúp cho cách thc để đừng brơi vào cnh kh. Mt vtri khuyên ông nên tìm đức Pht và phát tâm quy y, tu tp theo li Pht dy thì có thkhông đọa vào đường kh. Vnày lin tìm đến đức Pht. Sau khi được gp Pht, vị ấy quy y phát tâm tu hành dũng mãnh nên Pht cho xut gia. Sau khi xut gia ri li tu hành tinh tiến, được quvui an lc vĩnh vin.

Chúng ta tuy không phi loài tri, không có nhng phước báo đặc bit và nht là không sanh trong thi Pht ti thế, nhưng chúng ta có duyên là được gp Pht pháp, được gn gũi vi nhng bc tu hành thanh tnh, gii thoát. Nhng skin đó có thgiúp cho chúng ta hết kh. Vi điu kin là chúng ta phi phát tâm mãnh lit như vtri kia. Hành trì đúng theo li dy ca Pht, hướng vcon đường giác ng. Quyết ttu tp thì nhđịnh chúng ta shết kh. Vic này không ai thế cho mình được, mun hết khthì tmình phi gng tu. Không thể đem vt gì để thay đổi, hóa gii, chuyn được cái khca chính mình mà chcó ttu, cgng tu.

Quí Pht tphát tâm quy y Tam Bo, biết Pht Pháp Tăng ri, nhà đã thPht, ăn chay, có được ý thc tu tp thì khi có mt nim xu ni lên lin bỏ đi. Biết bỏ đi và sợ nhng nhân xu, không làm hi đến chúng sinh. Hành trì được như vy tc là quí vị đã tu tp theo Pht đạo. Kế na là phi làm sao phát trin shành trì y để kết quả được ln lao hơn na, mi đi dn ti quPht.

Chúng ta phi cgng thc hành liên tc công phu tu tp tý nim, li nói, hành động. Phn đấu thc hành mt cách quyết lit, dt khoát loi btt cnhng gì xu xa. Không nghĩ, không nói, không làm nhng điu xu, tc luôn giữ được tâm mình. Niết Bàn an vui thanh tnh gii thoát sẽ đến.

Sau cùng chúng tôi xin nhc đến câu chuyn đức Pht. Thế Tôn sinh ra ở Ấn Độ, cha là vua Tnh Phn, mlà hoàng hu Ma Da. Sau khi sinh Ngài được by ngày thì bà mt. Khi Ngài tu hành đã thành đạo, nghe tin vua Tnh Phn bnh nng, Ngài trvề hoàng cung, thuyết pháp cho vua nghe. Vua phát tâm quy y Tam Bo và tu hành. Sau khi được đức Pht hướng dn tu tp thì vua đạt được trng thái tâm thanh tnh, vua nhp định by ngày. Sau by ngày thì vua băng hà khi va chng đạo.

Tt cchúng ta sinh ra đều có cha m, có gia đình. Không có người nào tnhiên có mt ở đây. Thì đạo hiếu là mt vn đề phi thc hin. Vgiáo chca mình đã thc hin ri, thì chúng ta cũng phi thc hin.

Ngày xưa, khi đức Pht thành đạo, Ngài vthuyết pháp cho vua cha nghe khi vua bnh, vua chng đạo và gii thoát. Bây gichúng ta chưa chng đạo, chúng ta chưa thể thuyết pháp cho cha mnghe để cha mchng đạo. Chúng ta chưa thlàm được điu đó nhưng vic gì làm được thì ta làm. Ví như trong gia đình, cha m, anh chhoc nhng người thân ca chúng ta chưa hướng vTam Bo, chưa phát tâm tu hành, thì chúng ta càng nlc tu hành. Nlc tu hành là chúng ta biết thương mình và thương cha m, anh ch, nhng người thân ca mình. Hướng cha m, anh ch, nhng người thân ca mình về Tam Bo thì không phi đợi đến khi chng đạo chúng ta mi làm được. Ngay bây gi, vi nim tin, vi tm lòng ca mình đối vi Tam Bo, thương cha m, nhng người chung quanh mình, thì trước nht đem tinh thn ca đức Pht dy chân tình dâng lên cho cha m, cho nhng người thân ca mình. Từ đó cha m, nhng người thân ca mình tin kính Tam Bo, cùng nlc tu hành thì tt đẹp biết bao nhiêu. Chúng ta ráng tu là cthể như đãõ thgii thì phi gigii. Biết cuc đời là huyn o, các pháp gidi, chúng ta không đắm luyến chy theo, sng trvvi tâm chân tht ca mình. Từ đó khuyến hóa người thân cùng hướng vTam Bo, tin kính và nlc tu hành. Đó là điu mà chúng ta có thlàm được. Đức Pht ngày xưa cũng đã làm điu đó đối vi cha mNgài.

Scòn ghi li, sau khi đức Thế Tôn thành đạo, theo li thnh cu ca chư Thiên, vào mt mùa hNgài lên cung tri Đao Li nhp hvà thuyết pháp cho chư Thiên. Trong các vtri đến nghe pháp, có mt vtcung tri Đâu Sut đến. Vnày tin thân là hoàng hu Ma Da, mca Thái tSĩ Đạt Đa. Nhcông đức sanh mt vPht nên sau by ngày bà mt và được sinh làm vtri trên cung tri Đâu Sut. VThiên tnày đến nghe pháp mi ngày. Như vy Ngài va giúp cho chư Thiên biết được đường hướng tu hành đồng thi Ngài cũng trhiếu cho m. Vì sau nhng thi pháp y, vtri là tin thân mẹ Ngài nlc tu tp nên đã chng được Thánh qu.

Đức giáo chca chúng ta đã sng mt đời sng phm hnh và tròn ân vn nghĩa vi cha mthân tc. Chính bn thân Ngài là tm gương sáng cho hàng Pht tchúng ta noi theo. Ly công đức hnh nghip ca mình để đền ân cha m. Tli, li tha đem hnh phúc an vui đến cho muôn loài, trong đó có mcha. Hiếu đạo trong nhà Pht vì thế được xem như bn phn và vic làm hàng đầu ca chúng ta.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng

Giỏ hàng

Đã xóa. khôi phục
    Thành tiền 0 VNĐ