MỤC LỤC
1. Báo Hiếu Trong Đạo Phật.
2. Phật Dạy Cách Báo Hiếu.
3. Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
4. Biết Ơn Và Đền Ơn.
5. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật.
6. Tinh Thần Báo Hiếu.
7. Phật Dạy Về Hiếu Hạnh.
8. Quan Niệm Về Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
9. Tinh Thần Hiếu Đạo.

Hạnh hiếu trong đạo Phật – HT Thích Nhật Quang

Hôm nay là ngày rm tháng by. Thường xmình gii Pht thướng tâm về ngày này để tlòng hiếu thun đối vi cha mcho nên cũng gi là ngày báo hiếu. Trong ngày lhôm nay, nhng người con Pht, nhng người con có tâm hiếu hnh, hiếu đạo đối vi song thân, đối vi tt cngười mà mình đã thọ ơn, đều hết lòng thiết lcúng dường chư Tăng gi là lVu lan báo hiếu.

Ý nghĩa ca lVu lan báo hiếu lâu nay quí vị đã nghe, đã hiu ri. Hôm nay chúng tôi snói vtinh thn biết ơn và đền ơn ca người con Pht. Va ri quí vị đã lPht và tng kinh để hi hướng cho song thân ca mình. Nhng người quá vãng cha mnhiu đời nhhng ân Tam Bo, nhuy lc ca Pht, ca chúng Tăng và nhtt ccông đức lành mà quí vtu to mong được nhnhàng sanh vcõi Pht hoc là được hết kh, được an vui, gii thoát. Như vy, hôm nay là ngày quí vlàm bn phn hiếu đạo, để to công đức hi hướng cho song thân ca mình. Đồng thi quí vcũng là người Pht tbiết hc đạo, biết tìm hiu Pht pháp chân chính để ri chúng ta áp dng được Pht pháp trong đời sng ca mình. Ngay trong đời sng hin ti nếu chúng ta áp dng Pht pháp chân chính, chc chn chúng ta sẽ được vui, shết kh. Vy bn phn ca người con Pht phi báo đáp thâm ân cha mnhư thế nào? Đó là điu chúng ta phi hc, phi hiu.

Đức Pht dy rng tt cchúng sinh có mt mi thâm ân khó đền đáp, đó là ân cha m. Giscó người sut đời thường để cha mtrên hai vai, cung cp thc ăn và mi thứ cn dùng, khi bnh li thuc thang săn sóc tn tình, cũng chưa thbáo được ân sâu y. Ti sao? Vì ân cha mẹ đối vi chúng ta rt sâu dày. Như li Pht nói, giscó người sut đời thường để cha mtrên hai vai, quí vthy mình làm được chưa? Thưa rng chưđược. Sut đời thường để cha mtrên hai vai, cung cp áo mc thc ăn và mi thcn dùng, điu này có khi Pht tchúng ta không trôi tròn ni. Vì hoàn cnh gia đình không ai ging ai. Cũng có người làm được điu ân nghĩa, báo đáp chút thâm ân nhưng cũng có người vì hoàn cnh thế nthế kia chưa báo đáp được thâm ân. Tht ra đối vi nhng điu cn thiết thông thường trong cuc sng, như cơm ăn, áo mc, và mi thcn dùng, thuc thang v.v.. có nhng Pht tgp hoàn cnh khó khăn, nên không thtrôi tròn. Có trong hoàn cnh đó thì tnhiên chúng ta shiu. Li cũng có người đủ điu kin đền đáp thâm ân ca cha mri cũng không làm tròn. Nhưng đa phn thì không đủ điu kin để thc hin vic đền đáp ân nghĩa này. Đó là do đa schúng sinh hay đa snhng người con Pht, có khi không biết cách báo đáp thâm ân đối vi cha m. Có khi biết ri nhưng cũng không làm tròn bn phn đối vi cha m. Khi chúng ta nhn hiu như thế ri thì tùy hoàn cnh, người Pht tphi cgng thc hin cho trn vn tinh thn ca mt người con biết nghĩ nhớ đến thâm ân ca cha m.

Như trên đã nói, không thbáo đáp công ân cha mbng cách cõng cha mtrên hai vai sut cả đời và cung cp tt cnhng tin nghi cn thiết. Bi vì ân ca cha mẹ đối vi con rt là sâu dày. Nếu không có cha mthì không có chúng ta. Nếu có cha mmà cha mkhông thương chúng ta, không nuôi nng, không cc kh, lo lng nuôi dy chúng ta thì chúng ta không nên người. Vì vy suy nghĩ cho thu đáo chúng ta thy quthc li ca Pht dy không sai, ân cha nghĩa msâu dày lm.

Như đối vi mthì mchu khlúc mang thai, khi sinh sn chăm nom, phn bú sa, mm cơm, thường tm ra cho sch s, không kshôi nhơ. Dùng lòng tbi hay dùng tình thương săn sóc nuôi con cho đến khi khôn ln. Cung cp cho nhng y phc, thc ăn ngon, đồ chơi, hoc là nhng đồ vt để trang đim. Nhng điu trong kinh nêu lên công đức ca mt người m, tkhi cưu mang thai nhi trong lòng cho đến ngày sinh nri nuôi dưỡng đùm bc, skhó nhc, khổ đau nhiu tht là nhiu. Còn cha thì dy con cách nói năng, lo cho hc hành, lo lng khi con đau yếu. Tâm thường mun cho trkhi kh, được vui. Chăm nom, tưởng nghĩ đến con như bóng theo hình. Cho nên ân ca cha mkhông ththc hin mt cách hi ht mà có thbáo đáp, có thlàm tròn được bn phn ca chúng ta. Vì vy nên nói công ơn sanh thành dưỡng dc ca cha mkhó có thể đáp đền cho xng được.

Không nhng Pht dy ân nghĩa cha mto ln khó đền đáp, mà nhà Nho cũng dy, làm mt người con xng đáng thì hiếu hnh không phi là vic ddàng thc hành được. Sách Nho nói: “Hiếu gibách hnh chi tiên, hiếu chí ư thiên, phong vũ thun thi; hiếu chí ư địa, tc vn vt hóa thành; hiếu chí ư nhơn, tc chúng phước hàm tăng”. Nghĩa là: “Hiếu hnh đứng đầu trăm hnh tt; hiếu cm đến tri thì mưa hòa gió thun; hiếu cđến đất thì muôn vt hóa sinh; hiếu cm đến người thì mi phúc đều tăng trưởng”. Bên Nho cho rng hiếu hnh đứng đầu trong muôn hnh, có được hnh hiếu thì có được tt cả nhng hnh khác. Cho nên nói: “Hiếu hnh mà cm đến tri thì mưa hòa gió thun”. Nếu chúng ta có đọc sách Thánh hin thì sthy, thi nào người dân sng trong điu kin gia đình hnh phúc, con cái hiếu thun thì thi đó là thi mưa hòa gió thun. Còn như thi nào mà gia đình sng không yên n, con cái ngnghch, mi ssp đặt trong xã hi bn thì đó là thi có nhiu tai ha, chúng sinh không yên n, ssng không an vui, không hnh phúc. Còn nếu đạo hiếu đó hay cm đến mi người, thì mi người đều là nhng người hiếu hnh. Đây tht là phước đức to ln ca tt cchúng sinh. Trong kinh Pht nói hnh hiếu là hnh Pht, tâm hiếu là tâm Pht, va ri tôi nói đạo hiếu là đạo Pht. Như vy nếu chúng ta trôi tròn bn phn ca mình trong hiếu đạo cũng có nghĩa là chúng ta đã biết tu Pht, biết thc hành theo li Pht dy. Rõ ràng trong đạo Pht, từ đức Pht cho đến các vthánh đều nhc nhhiếu là cái gc. Mt gc này thì coi như nhng vic khác không ththc hin hoàn b. Cho nên người con Pht là người phi hoàn toàn thc hiđầy đủ hiếu hnh.

Nhà Nho cũng có dn nhng điu như thế này: “ Hiếu tchí sthân cư tc trí kỳ knh, dưỡng tc trí klc, bnh tc trí kỳ ưu, tang tc trí kai, tế tc trí knghiêm” v.v… Nghĩa là “người con hiếu phng thcha m, ngày thường thì rt cung kính, phng dưỡng thì rt vui v, bnh hon thì rt lo lng, tang sthì rt thương xót, tế lthì rt trang nghiêm” v.v… Cho nên người nào không thương kính cha mmà thương kính người khác đó là trái đức, mà cũng là trái lna. Làm con, mi sthương kính đều phi dành cho cha m. Pht tchúng ta có người rt cung kính cha mnhưng cũng có vị đôi khi vì mt lý do gì đó, scung kính không trn vn, phi vy không? Mà không trn vn, không hoàn bthì tinh thn báo hiếu, tinh thn lo lng cho cha mca chúng ta cũng không thành. Biết như vy, tt cả người con Pht chúng ta đối xvi cha mtrong cuc sng hng ngày, phi luôn luôn quý kính thương yêu. Người con luôn quý kính cha mlà người con không cãi li, không ngnghch, không nói hay làm điu gì khiến cho cha mbun phin hoc khiến cho cha mphi bc xúc vhành động, ngôn ngca mình. Điu này nói thì dnhưng nếu chúng ta không để ý, không quan tâm thì khó làm tròn. Bi vì trong cuc sng, hng ngày chúng ta phi đối din vi nhng skin chung quanh. Có nhng điu thích ý va lòng, có nhng điu trái ý nghch lòng. Nếu chúng ta không tnh táo thì khi gp vic trái ý, có thể chúng ta làm hng mt lòng cung kính hay làm mt đi tinh thn hiếu hnh, hiếu đạo đối vi cha m. Mà trong cuc sng thì nhng điu không như ý nhiu hơn là như ý. Nhng điu bt như ý luôn luôn làm cho mình bc bi không vui, có khi mt ăn mt ng… Do đó rt dsanh li lm vi cha m.

Tinh thn hiếu đạo dy chúng ta phi luôn luôn thương kính cha mhết sc thành thc. Tình thương đó không có dng ý gì, không có ssp xếp nào trong lòng chúng ta c. Cũng như khi mchúng ta sinh chúng ta, hoc cha chúng ta chy ngược, chy xuôi để có phương tin nuôi nng dy dchúng ta, nhng bc song thân này trong lòng không hề có mt toan tính gì c. Sanh con, nuôi con, cho con đi hc là mun con được nên người. Nuôi dy con bt cmt điu gì thì cũng dc lòng lo lng, mong mi con mình sthành người tt, slà người có công hnh giúp ích cho gia đình và cho xã hi v.v… Tm lòng ca cha mnhư thế. Bây gichúng ta báo đáp li công ơn cha mcũng vy. Nếu trong lòng chúng ta có mt chút toan tính, ging như trao đổi hai chiu, thì đạo hiếu không thành. Tt cngười con Pht chúng ta ttâm làm bn phn hiếu hnh, hiếu đạo ca mình đối vi cha mthìø trong lòng vui v, an n. Làm vic này bng tt clòng thành, và làm mt cách hết sc hn nhiên. Đó là nhng điu chúng ta cn phi biết và luôn luôn ghi nh. Bi vì cuc sng không phi lúc nào cũng bình thường. Có khi khe mnh, cũng có hi đau yếu. Đau yếu thường thì không khó khăn gì. Đưa đi bác sĩ, ung mt ít thuc ri mnh. Nhưng lcha mmang bnh trm kha, đòi hi phi tháng năm dài, tn kém nhiu, mt thì gihoc có khi mt ccông ăn vic làm. Gp phi tình hung như vy, chúng ta có vui lòng báo đáp hay không? Hay chúng ta phàn nàn, tvmt nhc, uoi, chán nn, bc bi, ri có khi chúng ta tht ra nhng li bt kính, nhng thái độ trái đạo. Phút giây nào chúng ta không tchủ được thì nim bt kính khi ra ngay. Mà đã có nhng nim bt kính ri thì chúng ta chưa thgi là báo đền thâm ân đối vi cha mĐó là nói khi cha msinh tin chu nhiu bnh tt. Ri đến khi qua đời, nhà Nho dy rng: “Tang sphi rt là thương xót, tế lphi rt là trang nghiêm”. Chnày nói rng ra mt chút để chúng ta nghim xét. Vì theo nhng quan nim sinh hot ca xóm làng, khi cha mmt ri, mình phi nhn nhng tế lca các nơi. Theo thường tình, vic tế lễ ở thế gian thì có qua có li. Nghĩa là, ngày trước bn bè ca chúng ta có tang s, đã nhn lvt tế cúng ca chúng ta. Đến lượt trong nhà chúng ta có tang s, nhng vị ấy cũng tìm cách để cúng tế. Như vy hcúng tế để làm gì? Cúng tế để trcho ri cái nợ trước. Nếu chúng ta là người con chí hiếu thì nht định chúng ta phi xét li chnày. Vì nhng vic cúng tế rình rang, nhng lnghi mang hình thc bngoài đó, liu có thhin tm lòng ca chúng ta đầy đủ hay không. Hay đó chlà hình thc rườm rà phin toái. Ngày trước mình có lễ đối vi người. Bây gingười có điu kin dâng ltrng hơn. Cứ như thế, bên này nhn ltrng ri trli ltrng. Hóa ra trao đổi hai chiu vi nhau thôi. Trong cuc sng, trong tương giao, như thế là hay nhưng tht tình nói vhiếu đạo thì chưa đúng nghĩa.

Vi tinh thn đạo Pht, nếp sinh hot, scư x, phép lnghĩa v.v… cn phi chân tht. Chúng ta không hoàn toàn phnhn các nghi thc y, nhưng điu nào làm có ý nghĩa chân thc, thhin được lòng thành ca mình, có ni dung hay có phm cht thc thì chúng ta nên làm. Còn như nhng lnghĩa chtrên phn hình thc quan htương giao thì chúng ta có thgim bt.

Trong kinh Pht luôn nhc nhchúng ta rng: Khi người thân sp qua đời, nếu mun giúp cho người thân ca mình được yên, htrcho nhnhàng theo Pht, hoc nhớ li nhng công hnh lành lúc sinh tin người y đã tu to để nương đó mà thn thc vãng sanh vcõi lành. Tt cnhng vic này đều cn slng yên và thành khn chkhông cn sự ồn ào, nhng tchc phin toái theo thế gian. Cho nên theo tinh thn ca đạo Pht, nếu người thân qua đời, thì trước nht trong gia đình, con cháu phi thành tâm khn thiết và định tnh lng yên. Vic thhin tình thương ca mình qua skhóc lóc là không hp vi đạo. Bi vì trong đời sng thường ngày chúng ta đã dc lòng đền trthâm ân ca cha m. Khi có scbnh tt, chúng ta cũng dc lòng thương kính lo lng cho cha m, không chút than phin. Cho ti bây ginếu cha mmãn phn hết duyên thì chúng ta cũng đã hết lòng lng tâm để hi hướng tt ccông đức hay htrgiúp cho thn thc cha mẹ được bình an vui v, theo nghip lành mà đến nhng nơi an lc. Cho nên nhng lnghi n ào là không cn thiết. Ti ktrường hp giết súc vt trâu, bò, heo, chó, dê… để cúng l. Vic này càng gây thêm ân oán nnn, không có li gì c.

Nói vcúng kính, trong kinh Pht có dn câu chuyn như thế này: Mt hôm trên đường du hóa, Pht và thgiA-Nan nghli bên bsông Hng. Đêm đến, Ngài A-Nan ta thin thy có nhng đoàn người đi qua. Mi đoàn có đến my trăm người. Sngười này va đi va khóc lóc than thkêu gào. Hết đoàn này đến đoàn khác. Nhưng đoàn đi sau cùng thì mi người nhy nhót vui mng. Thy l, Ngài A-Nan lin trình lên Pht, hi cslàm sao, nhng người đó là ai mà kẻ đi qua thì vui vnhy nhót, người đi qua li ru rĩ, kêu gào đói khát.

Pht dy Ngài A-Nan, nhng loi quỷ đi qua khs, đói khát là do khi sanh tin, hgây nhân không tt và khi qua đời con cháu trong gia đình ca hli to thêm nhng nhân không tt na, như giết hi sinh vt để tế l, tchc ăn ung thù tc theo thế gian linh đình… Nhng vic làm này chng nhng không đem li mt chút phúc lành tt đẹp nào để trgiúp cho người quá cmà li còn gây thêm skhổ đau na. Ging như người trong thi gian bgiam gi, thlý mà con cháu bên ngoài không giúp gì được li còn gây thêm nhng chuyn ác đức, to nhân không tt thì chc chn là người y phi btù ti. Vì vy cho nên hkh.

Còn đoàn đi qua ca hát nhy múa, cũng ging như người trong thi gian thlý, sp đưa ra tòa. Mà con cháu biết cách lo tu to công đức trgiúp cho h. Vì vy nên biết chc rng khi đưa ra tòa thì hshết ti, thoát khi nơi gông cùm, sẽ được an vui. Vì vy cho nên hmi vui vnhy nhót.

Cũng vy, ở đây trli vn đề hiếu đạo. Nếu cha mchúng ta qua đời, vì không hiu biết chúng ta li gây thêm nhng nnn, oan nghip. Mà nht là ngiết hi sinh mng chúng sinh để tế l, ri tchc ăn ung thù tc theo thế gian. Đó là gây thêm sự khổ đau cho cha m, hoàn toàn không có ích li gì c. Pht tchúng ta biết như vy ri thì cgng sp xếp như thế nào, để không gây stn hi, không gây nhng nhân xu nh hưởng đến người thân ca chúng ta khi qua đời.

Tinh thn hiếu đạo theo nhà Pht dy: Thnht Pht tchúng ta phi tu to mi công đức lành để hoàn thành đạo hiếu đối vi cha m. Nếu cha mẹ đối vi Pht pháp không có lòng tin tưởng thì bn phn làm con phi dùng phương tin khuyến khích, tán dương li ích phng sTam Bo cho cha msinh lòng kính tin. Làm được vic này là mt cách thc hin báo hiếu đối vi cha m. Vic này có khi d, nhưng cũng có khi không phi ddàng gì. Bi vì người có duyên vi Pht pháp thì httìm đến Tam Bo tc là Pht, Pháp, Tăng. Theo shướng dn tu tp ca chư Tăng, hlin phát tâm kính tin Tam Bo. Nhưng người không có duyên vi Pht pháp, không bao gihmun nghe đến danh tTam Bo, không bao gichu nghe Pht pháp. Nếu lcha mmình có nghip như vy thì vic khuyến khích cho cha mtin kính Tam Bo, hướng vTam Bo qutht không phi là chuyn đơn gin. Thế nên trong nhà Pht có câu: “Pht hóa hu duyên nhân” là vy.

Nhơn đây tôi xin nhc li câu chuyn cũ. Hi Pht còn ti thế, Cp Cô Độc là vị cư sĩ được gp Pht, nghe Pht thuyết pháp và ngộ đạo. Ông dc lc để phng sPht pháp, ct tinh xá, ng hcho chư Tăng, cúng dường mi thcn thiết. Trong đời sng còn li, ông phát nguyn hết lòng trong công vic này. Cho nên tt ctài sn, nhng gì ông có, ông sn sàng đem ra cúng dường, to đủ thun duyên cho chư Tăng tu hc và hong pháp.

Vì là người giàu sang và là mt người có địa vln trong xã hi, nên nhà ông có nhiu người giúp vic. Trong số đó có mt bà clãnh phn gikho. Nhưng rt l, bà cụ này không có duyên vi Pht pháp và nht là không có duyên vi đức Pht. Bà nói rng không biết nhng vTKheo tu hành như thế nào mà cthy các vcn cái này, cn cái kia. Khi thì cn vi may y, khi thì cn thuc thang, khi thì cn giường nm… Mà giáo đoàn ca đức Pht có đến mt ngàn hai trăm my chc người. Các vcứ đến xin hoài, khiến bà già phát bc: “Các vnày không biết xu h, cứ đòi hi, đòi hi quá đáng”. Pht biết được tâm nim ca bà cnên mun tìm cách hóa độ. Mt bui sáng, Phđi đến thì bà đang đứng ca kho. Thy Pht, bà lin quay mt đi chkhác, xoay lưng li. Đức Pht biết ri, nên hin ra bn bên đều có Pht, khi đó bà già cúi mt xung đất. Đức Pht nói: “Bà cgià này không có duyên vi ta”. Không có duyên thì không làm sao độ được. Cũng vy, trong gia đình mình là Pht thiu đạo, tu to tt ccác công đức, dc lòng vì đạo, vì stu hc và mmang Pht pháp ca chư Tăng. Nhưng nếu gp cha mkhông tin Tam Bo, li có nim ác hy báng Tam Bo na, khi đó nhim vchuyn hóa cha mrt là khó.

Có người nói rng: đem người đến đạo thì dđem đạo đến người rt khó. Đã không tin thì dù chúng ta nói hay, nói li ích đến đâu, người không tin vn không tin. Cho nên vic này đòi hi Pht tphi có phương tin khéo léo, phi có tâm nim thương xót tha thiết thì mi thc hin được. Đây chính là lúc Pht tphi thhin hoàn toàn cung cách, ngôn hnh ca Btát, hay cung cách ngôn hnh ca mt vPht tương lai thì mi có thtrôi tròn được.

Làm con trong mt gia đình như vy, chúng ta phi tế nhkhuyến khích cha mtin kính Tam Bo. Riêng bn thân mình phi gìn ginhng nết hnh ca mt người Pht tử ti gia, tc là gigìn nhng điu gii căn bn đầy đủ. Năm điu gii Pht dy cho hàng Pht tti gia: Thnht không được giết hi chúng sinh, thhai không được trm cp, thba không được tà dâm, thtư không được nói di và thnăm không được ung rượu và dùng nhng thlàm say sưa, hư hng con người.

Năm điu này dù không phi là Pht tnếu vi phm vn bti theo lut pháp thế gian. Cuc sng luân lý trong gia đình, quan hxã hi cũng skhông tha thcho kẻ ấy. Ví dnhư gii thhai là gian tham trm cp, dù cho hng người nào nếu gian tham trm cp thì đều blut pháp trng tr. Hay điu gii thba là không được tà dâm. Tà dâm tc là người Pht tti gia có quyn lp gia đình nhưng sau khi lp gia đình ri, không được có tà tâm, tà ý vi ai na c. Vì nếu có tà tâm, tà ý thì slàm hng hnh phúc gia đình và nh hưởng đến ngun vui chung ca xã hi. Trong lòng không đoan chánh gây tác hđến hnh phúc gia đình ca người khác… mà mun cu nguyn cho gia đình mình được hnh phúc thì cu nguyn làm sao được. Nghĩa là không chu tu nhân, không chu sa mình, mà ccu nguyn để được qutt, qutt không thể đến. Người Pht tphi giữ đức hnh trn vn mi có thchuyn hóa được cha m, gia đình.

Nếu song thân chưa hiu rng vPht pháp, chúng ta phi dùng phương tin, khiến cho nghe hiu chánh pháp, tin Pht pháp ri qui y Tam Bo. Ngang chng đó chưđủ, mà còn phi giúp cha mbiết áp dng Pht pháp vào đời sng ca mình để tâm hđược định tnh an vui. Bi vì li Pht dy là li ca mt vị đã giác ng, đã thnghim và đem giáo lý chc thc y dy chúng ta. Bây ginếu chúng ta mun đạt được kết qu, đạđược giá trthiết thc ca li dy đó thì không thhiu suông, mà phi thc hành tu tp. Ở đây chúng tôi mun nhn mnh đến vic áp dng Pht pháp trong đời sng, trong gia đình ca người con Pht, nghĩa là phi có tu. Nếu chúng ta chưa chu hành trì thì shiu biết chng qua là hiu sơ bên ngoài thôi, không thể đi sâu vào ni tâm được. Người con Pht mun hiu Pht pháp thì phi áp dng Pht pháp. Áp dng Pht pháp, hưởng được giá trthiết thc ca Pht pháp, mi thy li Pht dy không ngoa. Đã thc hành ri, thì đối vi nhng người thân trong gia đình, không chu hiu, không chu thc hành, chúng ta dnhc nh, dkhuyến khích hơn. Bi vì chúng ta phi thhin mt ni dung chân tht thì mi có thgieo nim tin cho mi người. Tôi mun nói rng khi khuyên người khác tu, thì chính bn thân mình phi tu trước. Như chúng ta là con cái trong gia đình, hiu được Pht pháp, áp dng Pht pháp có li ích, lòng mình vui v, phát trin được tâm hnh lành. Mun cho cha mvà nhng người thân trong gia đình ca mình cũng được như thế thì bn thân mình phi thhin tinh thn đó tht cth. Nếu khuyên cha mẹ đừng nóng gin, mà khi có ai chc tc mình, thì mình ni sùng lên, nóng gin la li thì làm sao cha mnghe mình được. Cho nên đối vi giáo lý ca đạo Pht, bn thân chúng ta phi có hành trì li lc, thì mình khuyến khích người khác mi có tác dng.

Như cha mmình có tt tham lam, bn xn, không ưa bthí, thì con phi gii thích rõ sli lc ca vic y và khuyên cha mphát tâm rng rãi, thích làm vic bthí. Có người cả đời gy dng snghip tn bao công sc, nhc nhn khổ đau. Nếu bây giờ bo hbuông bthì thät là khó khăn. Trong trường hp này phi gii thích, khuyên nhủ cho cha mbiết rng tt ctài sn, ngc ngà, châu báu đó không thät. Ta chcó thsử dng nó trong mt gii hn nào thôi, nó skhông tn ti lâu dài được. Nếu mình cchp thì có khi mang ha vào thân. Cho nên có duyên, có phước to được tài sn tt, thì phi biết sdng tài sn đó cho đúng. Đồng thi phi biết tnhng phương tin, tài sn đó mà tu to công đức lành thì càng tt hơn na. Như thế mi gi là biết cách đầu tư, biết cách gy dng snghip. Mlòng ra, không chết cng trong mt lp vtham lam keo xn nào, trong mt khuôn khnào. Nghĩa là không vì tin tài mà chúng ta không lo tu to các công đức. Ngược li chúng ta phi là người sdng và phát trin được nhng ca ci mình đã gy dng nên bng cách biết tu to các công đức na.

Thêm mt đim na, chúng tôi mun nói người con Pht là người phi sng được vi tâm chân tht, mrng tâm chân tht ra, và khuyến khích cha m, nhng người thân ca mình đều phát tâm rng rãi như vy. Đây cũng là mt vic làm khó. Vì vy Pht tử phi cgng tht nhiu, phi tnh táo sáng sut mi thc hin trn vn hnh hiếu. Nếu song thân bm tánh không sáng sut thì con phi thường dn gii, khuyến khích về đạo pháp, chphương châm tu hành cho cha mẹ được phn thng hu.

Nói tóm li nếu cha mchưa chu tu, chưa biết cách tu hành để mmang ssáng sut, bn phn làm con hiếu đạo phi hướng dn cha mẹ đến vi đạo và khuyến khích cha mnlc tu tp, mmang trí tu. Chúng ta va tu, va đem đạo lý mình tu tp đó để hướng dn, ging dy cho cha m, cho nhng người thân ca mình trong gia đình đều tu hành được hết.

Trong kinh Bn scũng đã dy người con Pht, ngoài vic thc hin hnh hiếu ca mình đối vi cha m, đồng thi đối trong Pht pháp, chúng ta cũng là mt Pht tử hiếu đạo, hiếu hnh. Tôi nhc li, tâm hiếu là tâm Pht, hnh hiếu là hnh Pht. Chúng ta phi thhin vic này bng cách ttu tp và khuyến hóa động viên cho cha mcùng nhng người thân chúng ta đồng hướng theo tinh thn ca Pht dy.

Hin nay, trong gii Pht tti gia có mt squí vị đã thc hin được điu này, thc hin được công hnh này. Nghĩa là, quí vsp đặt được vic tu hc ca mình. Ti gia đình đã có thPht, quí vthường xuyên làm tt ccác vic công đức, tùy phn, tùy cnh ca mình. Đồng thi quí vcũng là người gn gũi động viên cha mcùng hướng về Tam Bo, cùng hướng vPht đạo, nlc tùy phn, tùy thi mà tu tp. Tuy nhiên còn mt sln cũng chưa thc hin được nhng điu này hoàn b. Như vy hy vng rng nhng người con Pht đã làm được vic hiếu hnh slà tm gương, là nhng bài hc quí báu để cho nhng ai chưa thc hin được, hc và áp dng, tu tp hnh hiếu. Pht kết li, nếu mun tu hiếu thun thì nên nhớ đến công đức sâu dày ca cha mvà ân cn phng sự cha m. Phng scha mtc là trong đời sng hin tin, thế gian phng scha mđồng thi đem Pht pháp khuyến hóa cha mna.

Đến đây tôi dn câu chuyn ca thin sư Động Sơn Lương Gii, Thin tca tông Tào Động. Bc thơ ngài gi cho mkhi đã quyết tâm xut gia là bc thơ thhin lòng dt khoát chn con đường đạo, xut gia tu hành, không đi con đường ca thế gian na. Thơ đó như thế này:

Được nghe chư Pht ra đời, đều do cha mmà có thân. Muôn loài sanh trưởng cũng nhtri đất che ch. Cho nên không có cha mthì chng sanh, không có tri đất thì chng trưởng, thy nhân dưỡng dc, đều thọ đức chche. Song mà tt chàm thc, vn tượng hình nghi đều thuc vvô thường, chia lìa sinh dit. Tuy ơn bú sú nng n, công nuôi dưỡng sâu thm. Nếu đem ca ci thế gian phng dưỡng thì trn khó đáp đền. Dùng áu tht để dâng hiến cũng không bn chc. Trong Hiếu kinh nói: Dù mt ngày giết đôi ba con vt để cúng hiến cha mvn là bt hiếu, vì sẽ đưa nhau vào trm luân, chu muôn kiếp luân hi. Mun đền ơn sâu dày ca cha mthì đâu bng công đức xut gia. Vì scđứt dòng sông ái sinh t, vượt qua khi bin kh, đáp ơn cha mngàn đời, đền ơn tthân muôn kiếp. Bn ân ba cõi thy đều đáp đền. Kinh nói mt người con xut gia đắc đạo chín họ đều được sinh lên cõi tri. Con nguyn bthân mng đời này thchng trvề nhà, đem căn trn muôn kiếp chóng tsáng Bát Nhã.

Cúi mong cha mmlòng hx, ý chtrông mong, hc theo gương phvương Tnh Phn và thánh mu Ma Da hn đến sau kia sgp nhau trong hi Pht, còn hin nay cam chu lìa nhau. Con chng phi quên ơn dưỡng dc, chvì thi gichng đợi người. Cho nên trong Hiếu kinh nói: “Thân này chng thng đời này độ, li đợi đời nào độ thân này”. Xin cha mlòng chnhmong.

Tng rng:

“Vliu tâm nguyên độ sxuân,
Phiên ta t
nh thế mn thuân tun,
C
ơ nhân đắc đạo không môn lý,
Độc ngã yêm lưu ti thế trn,
C
n cxích thơ tquyến ái,
Nguy
n minh đại pháp báo tân,
Bt tu sái ltn tương c,
Thí t
ợ đương sơ vô ngã thân”.

Tm dch:

“Chưa tngun tâm tri my xuân,
Th
ương thay mê mãi lung bâng khuâng,
C
a không đã lm người được đạo,
Riêng k
thô hàn mãi phong trn,
Vi
ết lá thư này tcha m,
Nguy
n thông đại pháp báo tân,
Không nên r
ơi lnhiu thương nh,
Xem t
bui đầu con không thân”.


Được nghe chư Pht ra đời, đều do cha mmà có thân. Ngài nói tchư Pht cho đến chúng sanh ra đời đều do cha mmà có thân. Muôn loài sanh trưởng cũng nhtrđất che ch. Sinh trưởng là nhcó tri che, đất ch. Cho nên không có cha mthì chng sanh, không có tri đất thì chng trưởng, thy nhân dưỡng dc, đều thọ đức chche. Song mà tt chàm thc, vn tượng hình nghi đều thuc vvô thường, chia lìa sinh dit. Ở đây ngài nói tt cloài hàm thc vn tượng, đều thuc vvô thường. Theo li Pht dy, nhng gì có hình tướng, đều bschi phi ca vô thường. Vô thường tc là không thường, đổi thay liên tc, không có stn ti mãi mãi.

Tuy ơn bú sú nng n, công nuôi dưỡng sâu thm. Nếu đem ca ci thế gian phng dưỡng thì trn khó đáp đền. Nghĩa là ơn nghĩa sanh thành dưỡng dc to ln ca cha mẹ nếu đem ca ci thế gian phng dưỡng thì khó đáp đền. Dùng máu tht để dâng hiến cũng không bn chc. Nghĩa là cung phng nhng thc ăn bng máu tht chúng sinh để dâng cho cha m. Đây không phi là vic chân chính nên không thể đền đáp được ân nghĩa to ln ca cha m. Trong Hiếu kinh nói: “Dù mt ngày giết đôi ba con vt để cúng hiến cha mvn là bt hiếu, vì sẽ đưa nhau vào trm luân, chu muôn kiếp luân hi”. Nghĩa là dù cho mt ngày mình giết đôi ba con vt theo sthích ca cha mmình để cúng dâng song thân thì cũng không thgi là báo hiếu. Vì sao? Vì mình to nhng nghip nhân sát hi, ác độc như vy tc là chúng ta kéo cha mvào trong vòng trm luân, vay tr, luân hi không có ngày cùng. Nên nói hiếu đạo thế gian chưa phi là rt ráo, chlôi nhau vào vòng trm luân chu muôn kiếp luân hi.

Mun đền ơn sâu dày ca cha mthì đâu bng công đức xut gia. Bi vì chcó người xut gia mi đủ đạo hnh, đủ công đức thì vic đền ơn sanh thành dưỡng dc mđược rt ráo, đầy đủ nht. Vì sct đứt dòng sông ái sinh t, vượt qua khi bin kh, đáp ơn cha mngàn đời, đền ơn tthân muôn kiếp. Bn ân ba cõi thy đều đáp đền. Người tu hành sáng được vic ca mình ri, có đầy đủ trí tu, có đạo đức thì người này mi là người đền ơn cha m, đáp nghĩa sanh thành cũng như nhng ân nghĩa đối vi chúng sinh đều được đền đáp mt cách đầy đủ và hoàn bnht. Kinh nói mt người con xut gia đắđạo chín họ đều được sinh lên cõi tri. Con nguyn bthân mng đời này thchng trở vnhà, đem căn trn muôn kiếp chóng tsáng Bát Nhã. Ngài dn trên như thế ri thì bây githưa vi cha mnguyn xut gia, tu hành thành đạo để đền trthâm ân. Đó là thnh cu mà cũng là li thnguyn kiên quyết trong lá thơ ngài Động Sơn viết cho m. Cúi mong cha mmlòng hx, ý chtrông mong, hc theo gương phvương Tnh Phn và thánh mu Ma Da hn đến sau kia sgp nhau trong hi Pht, còn hin nay cam chu lìa nhau. Con chng phi quên ơn dưỡng dc, chvì thi gichng đợi người. Cho nên trong Hiếu kinh nói: “Thân này chng thng đời này độ, li đợi đời nào độ thân này”. Xin cha mlòng chnhmong. Ngài kết dưới: Cúi mong cha mmlòng hx, ý chtrông mong. Thường khi đứa con đi tu ri thì nhà cha mnhthương trông mong, vì nhng knim trong gia đình có gì vui hoc ssum hp m cúng đã quen mà bây githiếu mt đứa con. Nghĩ đến con đang tu hành khhnh trên núi, trên non, thiếu thn mi ththì lòng cha mkhông vui. Nên ngài khuyên chtrông mong, mà hãy hc theo gương phvương Tnh Phn và thánh mu Ma Da. Tnh Phn vương là vua cha ca Thái tSĩ Đạt Đa, thánh mu Ma Da tc là mca Thái tSĩ Đạt Đa. Đây là nhc li stích ca Pht.

Như chúng ta đã biết, vua Tnh Phn và hoàng hu Ma Da chsinh được đứa con trai duy nht là Thái tSĩ Đạt Đa. Bao nhiêu thương yêu và chun bsp đặt cho Thái tử Sĩ Đạt Đa là người kế vvua cha, chkhông mun Thái tử đi xut gia v.v… Thế mà Thái tdt khoát xut gia. Ở đây ngài dn li lch sca Pht, để nói lên lòng mình. Ngài hn đến sau sgp nhau trong hi Pht, còn hin nay cam chu lìa nhau. Con chng phi quên ơn dưỡng dc, chvì thi gichng đợi người. Có nghĩa là svô thường đổi thay nhanh chóng, nếu không chu tu thì già chết ti ri, làm sao tu kp, nên phi ráng nlc tu hành. Ngài nói Thân này chng thng đời này độ, li đợi đời nào độ thân này. Nghĩa là ngay đời này mình không chu tu cho sáng đạo còn hn đời nào na. Vì vy ngài quyết tâm không trvnhà, khng khái như vy. Có li tng:

“Chưa tngun tâm tri my xuân,
Th
ương thay mê mãi lung bâng khuâng,
C
a không đã lm người được đạo,
Riêng k
thô hàn mãi phong trn,
Vi
ết lá thư này tcha m,
Nguy
n thông đại pháp báo tân,
Không nên r
ơi lnhiu thương nh,
Xem t
bui đầu con không thân”.

Trong bài k, ngài nói chưa tngun tâm tri my xuân. Nghĩa là đã qua mt thi gian ri, vì chưa nhn được ngun tâm ca mình, nên mt mt thi gian dài mê mãi ở trong trn. Ca không đã lm người được đạo, riêng kthô hàn mãi phong trn. Nghĩa là trong nhà đạo đã có rt nhiu vngộ đạo ri mà riêng ngài chưa xong vic nên ngài phi quyết tâm: Viết lá thư này tcha m, nguyn thông đại pháp báo tthân. Ngài gi lá thư này giã tcha m, nguyn tu hành đạt đạo để đền đáp thâm ân ca cha m, chkhông phi bbn phn làm con ca mình. Đó là cách ca người biết ơn, đền ơn trong đạo Pht. Không nên rơi lnhiu thương nh, xem tbui đầu con không thân. Ngài khuyên cha mbt đi nhng thương nh, cxem như trong gia đình không có con tbui đầu để ngài yên tâm tu hành. Bi vì chcó tu hành sáng đạo hay đạt đạo thì mi có thể đền trả thâm ân cha mmt cách rt ráo mà thôi.

Lá thư thhai:

Con tlìa cha m, chng tích trượng do phương nam, tháng ngày trôi qua đã mười năm. Trên đường con đã tri qua muôn dm, cúi mong mẹ đem hết tâm ý hướng về Pht pháp, đừng ôm p tình ly bit, chớ đứng ta ca trông con. Mi vic trong nhà tùy thi sp đặt, vic nhiu thì phin não thêm nhiu. Phn anh cthì nên tn tâm hiếu thun, hc đòi gương Vương Tường nm giá. Còn tiu đệ thì hết sc bt chước theo Mnh Tông khóc măng. Phàm người ở đời phi biết tu thân hiếu để mi hp lòng tri. Klàm Tăng trong ca Không thì mộ đạo tham thin để đáp ơn cha m. Ngày nay hai đường xa cách, muôn sông ngàn núi, mượn giy mc viết vài hàng để bày ttc d.

Tng rng:

“Bt cu danh li bt cu Nhu,
Nguy
n nho không môn xtc đồ,
Phi
n não tn thi su ha dit,
Ân tình
đon xái hà khô.
L
c căn gii định hương phong dn,
Nh
t nim vô sanh huhc phù,
V
báo bc đường hưu trướng vng,
Thí nh
ư tliu thí như vô”.

Tm dch:

Chng cu danh li chng cu Nho,
Ưa thích ca không bthế đồ,
Phi
n não hết ri lòng su tt,
Ân tình d
t bt tâm ái khô.
Sáu c
ăn gii định hương thơm ướp,
M
t nim vô sanh sc huphò,
Xin nhc mgià thôi trông ngóng,
Ví con
đã chết ví như không.

Lá thư thhai:

Ngài viết: Con tlìa cha m, chng tích trượng do phương nam. Tháng ngày trôi qua đã mười năm. Lá thư thhai ngn hơn. Ngài đã đi tu mười năm ri nhưng chưa xong vic. Trên đường đã tri qua rt xa xôi để nói rng trong thi gian mười năm tu hành đó ngài đã nếm tri nhiu cay đắng. Nhưng vn không hquên thâm ân ca cha m. Ở đây ngài nói thêm: Cúi mong mẹ đem hết tâm ý hướng vPht pháp, đừng ôm p tình ly bit, chớ đứng ta ca trông con. Ngài khuyên cha mẹ đừng ôm p snhthương trong cnh bit ly. Làm sao phi hướng vPht pháp, nhPht, nim Pht và tu tp theo li Pht dy. Đọc lên nhng đon này, chúng ta thy hin hin lên hình nh ca nhng bà m, nhng ông cha có con đi tu xa. Nhng lúc nhthương con thường hay đứng ta ca trông ngóng. Nht là vào ngày cúng gihoc trong gia đình có vic gì đó, mà vng mt con thì nhthương lm. Nên ngài khuyên dp bt ni nhthương đó và hãy hướng về Pht pháp, nhPht, tu hành theo Pht dy, đó mi là điu cn thiết. Ngài dn thêm: Mi vic trong nhà tùy thi sp đặt. Vic nhiu thì phin não thêm nhiu. Chúng ta nên nhớ câu này. Bày ra vic gì đó thì có phin não ngay. Phin não tc là lo lng, là bt an. Phn anh cthì nên tn tâm hiếu thun, hc đòi gương Vương Tường nm giá. Vương Tường nm giá tc là mt trong 24 gương hiếu hnh gi là nhthp thiếu ca Trung Hoa. Ngài khuyên anh ca ngài nên hc theo gương ca người xưa mà có tâm hiếu thun đối vi cha m. Còn tiu đệ thì hết sc bt chước theo Mnh Tông khóc măng. Còn em, thì nên bt chước theo tm gương hiếu hnh ca Mnh Tông khóc măng. Đây cũng là mt trong 24 gương hiếu hnh. Phàm người ở đời phi biết tu thân hiếu để mi hp lòng tri. Người hiếu hnh mi xng đáng làm người. Nên nói hiếu mà cm đến tri thì mưa hòa gió thun, hiếu mà cm đến đất thì muôn vt sanh sôi, tt đẹp….

Klàm Tăng trong ca không tc là người tu hành trong nhà thin, thì phi mộ đạo tham thin để đền trthâm ân ca cha m. Người tu phi nên nlc tu hành, mi mong đền trả được ân sâu dày ca cha m. Ngày nay hai đường xa cách muôn sông ngàn núi, mượn giy mc viết vài hàng để bày ttc d. Đến đây ngài viết vì tu hành cách xa gia đình, nên mượn my dòng này để gi vcho m, cho anh, cho em bày ttc lòng ca mình. Ngài làm bài k:

Chng cu danh li chng cu Nho,
Ưa thích ca không bthế đồ,
Phi
n não hết ri lòng su tt,
Ân tình d
t bt tâm ái khô.
Sáu c
ăn gii định hương thơm ướp,
M
t nim vô sanh sc huphò,
Xin nh
c mgià thôi trông ngóng,
Ví con
đã chết ví như không.

Chng cu danh li chng cu Nho, là con không mong mi theo đường danh li như nhà Nho sp đặt. Ưa thích ca không bthế đồ, là con ưa thích chn thin môn, xut gia làm Tăng tu hành trong nhà thin. Phin não hết ri lòng su tt, ân tình dt bt tâm ái khô, là tu hành mà phin não hết thì tt cnhng su mun đều dt hết. Ân tình dđược thì tâm ái cũng khô khan. Tu mà phin não hết, các thluyến ái thế gian dt sch, thì đó là người đã sáng sut, đã gii thoát. Sáu căn gii định hương thơm ướp, là người sáu căn đã thanh tnh ri thì gió thơm đưa hương đi các nơi. Mt nim vô sanh sc huệ phò. Là người tu hành đã đạt đạo ri, không còn dy khi nhng nim như ở trong thế gian, đó là người có trí tusáng sut trùm khp. Tôi xin nhc li, người tu hành đạt đạo, người không bcác pháp thế gian ràng buc, đó là người có trí tutrùm khp, sáng sut không còn lm bi bt cmt pháp nào thế gian. Xin nhc mgià thôi trông ngóng, ví con đã chết ví như không, là khuyên mthôi đừng trông ngóng. Nghĩa là đừng thương con bng tâm luyến ái theo thế gian mà hãy xem như không có con hay như con đã chết. Xem vy để làm gì? Để mhướng vPht pháp lo tu thì myên mà con cũng yên lòng tu hành.

Đó là hai lá thơ ngài gi cho m. Kế đến chúng ta nghe thơ ca bà mgi li cho ngài. Đây là mt bà mPht t, hiu Pht và áp dng li Pht mt cách hết sc đặc bit trong đời sng ca bà.

Mcùng con đời trước có nhân duyên mi kết thành tình mcon. Ktôm thai trong lòng, sm chiu cu Thn khn Pht nguyn sanh được con trai. Thai bào đủ tháng mng sng như chmành, sanh con được toi nguyn quí như châu bo. Không nshôi hám ca phn uế, chng ngi sbú sú nhc nhn. Con va thành người dt đến trường hc tp. Hoc khi con đi chơi vtr, mẹ đứng ta ca trông mong. Con viết thư v, quyết xin xut gia. Cha đã mt, mgià, anh yếu, em nghèo nàn, mtrông cy vào ai? Con có ý bm, chmnào có tâm quên con. Tkhi con ct bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi l. Khthay! Khthay! Nay con li thchng vquê, mcũng tùy chí nguyn ca con. Mkhông dám mong con như Vương Tường nm giá, Đinh Lan khc cây, chỉ mong con như Tôn giMc Kin Liên độ mthoát khi trm luân tiến lên Pht qu. Nếu mkhông như vy e có ti. Con cn phi gii quyết cho xong.

Mcùng con đời trước có nhân duyên mi kết thành tình mcon. Ktôm thai trong lòng, sm chiu cu Thn khn Pht nguyn sanh được con trai. Thai bào đủ tháng mng sng như chmành, sanh con được toi nguyn quí như châu bo. Không nshôi hám ca phn uế, chng ngi sbú sú nhc nhn. Con va thành người dt đến trường hc tp. Hoc khi con đi chơi vtr, mẹ đứng ta ca trông mong. Đây là đon mở đầu ca lá thơ, bà nhc li hết: Khi có thai, cu khn sanh được con trai. Khi thai bào đủ tháng mng sng như chmành, sanh con được toi nguyn quí như châu bo. Trong thi gian mang thai con, nguy him luôn đe da ti mng sng ca m. Sanh được con ri thì thương yêu như là châu báu. Không nshôi hám ca phn uế, chng ngi sbú sú nhc nhn. Con va thành người dt đến trường hc tp hoc khi mà con đi chơi vtr, m
đứ
ng ta ca trông mong.

Chúng ta xét tng đim trong lá thơ. Sinh con ra, nếu được trai thì quí trng như ngc ngà, con bú sú thế nào mcũng chp nhn hết. Va ln lên lo cho hc tp. Lúc đi chơi vtr, cha mta ca trông ngóng. Luôn luôn lúc nào lòng ca mcha cũng gn lin vi con, không xê dch mt tí. Con viết thư v, quyết xin xut gia. Cha đã mt, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàn, mtrông cy vào ai? Con có ý bm, chmnào có tâm quên con. Tkhi con ct bước tha phương, ngày đêm mthường rơi l. Khthay! Khổ thay! Nay con li thchng vquê, mcũng tùy chí nguyn ca con. Mkhông dám mong con như Vương Tường nm giá, Đinh Lan khc cây, chmong con như Tôn giả Mc Kin Liên độ mthoát khi trm luân tiến lên Pht qu. Nếu mkhông như vy e có ti. Con cn phi gii quyết cho xong.

Quthc đây là bà mPht t, nên nhng li sau cùng ca lá thư, bà nói mt cách khng khái, dt khoát. Nay con quyết tâm tu hành không vnhà na, thì mcũng tùy chí nguyn ca con. Mkhông dám mong con như Vương Tường nm giá, như Đinh Lan khc cây. Bà nhc li nhng người hiếu hnh trong 24 gương hiếu hnh ca nhthp tứ hiếu, chmong con như Tôn giMc Kin Liên, độ mthoát khi trm luân, tiến lên Pht qu. Tc là mong cho con tu hành đạt đạo như Tôn giMc Kin Liên để độ mtiến lên Pht qu.

Như chúng ta biết, Tôn giMc Kin Liên tu hành nếu không đắc đạo thì làm sao cu được mtrong cnh khca loài quỉ đói. Nhcông đức tu hành sâu dày như vy mi làm tròn được hiếu hnh. Nếu mkhông như vy thì e có ti, con cn phi gii quyết cho xong. Nghĩa là mnói như vy, nếu lòng mkhông chân tht thì mcó ti, mong con phi gii quyết cho xong, tc là phi tu hành cho đạt đạo. Đó là li kết trong lá thư mẹ ngài Động Sơn gi cho ngài

Lá thư ca bà tuy ngn nhưng li lhết sc dt khoát. Tình nghĩa, snhthương theo thế thường thì không phi là không có, nhưng biết được ý chí quyết tâm xut gia ca con, không vnhà na thì mrt hài lòng. Không mong con làm điu gì khác hơn là tu hành thành đạo như Tôn giMc Kin Liên để độ mthoát khluân hi sinh t. Lòng mthc thà như vy, nếu chnói suông mà không như vy thì mchu ti. Con chmt vic duy nht là phi tu làm sao cho được thành tu, sáng được vic ca mình tc là thành đạo.

Đọc qua nhng lá thơ này ri, chúng ta thy ngài là mt người con hiếu tho nên đi tu mà vn cưu mang trong lòng ân nghĩa, hiếu đạo cho nên viết thư gi vcho gia đình, cho m. Và cũng nhgia đình hu phúc nên ngài có được mt bà mcao c, dt khoát vi nhng li lkhng khái, để ngài yên lòng tu. Bà luôn mong mi con mình tu thành đạo, chkhông trông chcái gì khác. Đó là tinh thn hiếu đạo trong nhà Pht. Hôm nay nhân ngày rm tháng by, là ngày mi người con Pht đều hướng vcha mmong được đền trthâm ân sinh thành dưỡng dc sâu dày. Tôi nêu lên tinh thn biếơn và đền ơn trong đạo, nht là đối vi người xut gia. Người xut gia bnhà thế tc, vào đạo là ct tu hành cho thành đạo. Có tu hành thành đạo mi đền trni nhng thâm ân sâu dày ca cha mvà tt cnhng người thân. Như vy người tu hành thành đạo đã nói lên tinh thn hiếu đạo ca mình làm bn phn đối vi cha mtheo như li Pht dy. Mong rng vi nhng điu trình bày thô thin này, tt cchúng ta ai cũng cgng làm tròn bn phn hiếu đạo ca mình. Và đồng thi quí Pht tluôn luôn hướng tâm về Tam Bo, thc hin hnh hiếu theo tinh thn ca Pht dy. Chúng tôi hy vng nhng người con Pht ngày hôm nay, hiu nhn được như vy và tùy theo hoàn cnh, tùy theo khnăng ca mình, mà thc hin trn vn được hnh hiếu trong giáo pháp Như Lai.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng

Giỏ hàng

Đã xóa. khôi phục
    Thành tiền 0 VNĐ