MỤC LỤC
1. Báo Hiếu Trong Đạo Phật.
2. Phật Dạy Cách Báo Hiếu.
3. Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
4. Biết Ơn Và Đền Ơn.
5. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật.
6. Tinh Thần Báo Hiếu.
7. Phật Dạy Về Hiếu Hạnh.
8. Quan Niệm Về Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
9. Tinh Thần Hiếu Đạo.

Quan niệm về hạnh hiếu của người con Phật

Hôm nay nhân ngày lVu Lan, chúng tôi strình bày mt vài quan nim vhiếđạo ca người con Pht. Là Pht t, chúng ta phi làm sao thc hin được hiếu đạo đúng theo tinh thn Pht dy.
Thông th
ường hiếu đạo được chia ra hai phn: Mt là vt cht, hai là tinh thn. Hai phn này chúng ta phi suy nghim, tìm hiu và áp dng. Vphn vt cht, đối vi cha m, chúng ta phi hết lòng cung phng. Cung phng đúng pháp và đúng nghĩa, hp đạo và tránh chiu theo thhiếu xu, làm tn hi chúng sanh. Làm được như vy là thhin được tm lòng hiếu tho đối vi cha m. Trên phương din này tùy theo hoàn cnh, điu kin, phúc duyên mà ta có để thc hin. Không nên ngược xuôi, dong rui theo hình thc bngoài. Chyếu lòng chúng ta, làm sao để ta có ththc hin hiếu đạo mà không có nhng cng đắng trong gia đình. Bi vì trong hoàn cnh hin ti, chúng ta ít khi nào gp được điu như ý, hoàn toàn thun li như mong mun ca mình. Thường thì mười phn chỉ được hai ba thôi.

Như snước ta có kTrnh Kim hi còn hàn vi, nghèo khó có mt mgià. Ông bươn chi kiếm sng vt vnhưng cui cùng nghèo vn cnghèo. Mt hôm mông đau yếu, thèm ăn tht gà. Trnh Kim không tìm đâu ra được, cũng không có tin mua. Vì quá thương m, ông đã trm gà ca người vcho mẹ ăn. Khi y Nguyn Kim, mt vị đại thn nhà Lê bt mãn triu đình nên chiêu tp trai tráng mnh khe để gy dng snghip riêng. Biết được hoàn cnh và lòng hiếu tho ca Trnh Kim. Ông lin đem vtrong gia trướng ca mình. Từ đó Trnh Kim trthành mt người tâm phúc và sau trthành con rca Nguyn Kim.

Nguyn Kim là người gy dng triu đình nhà Nguyn. Còn Trnh Kim là vchúa đầu tiên trong thi vua Lê, chúa Trnh. Thiết nghĩ nếu Trnh Kim không gp được Nguyn Kim thì làm gì có được ngày sau rc rhuy hoàng như vy. Nhưng tht ra rt hiếm trường hp gp người tt như Nguyn Kim. Thường ktrm thì bpháp lut, bgia hình, chkhông được tìm hiu và thông cm hoàn cnh như Trnh Kim.

Trong đạo cũng vy. Có nhng thin Tăng đủ khnăng để phng dưỡng cha m. Nhưng cũng có nhng vnhư thin Tăng Nht Thông, vì phng dưỡng mgià mà phi ri Thin vin, ct mt am tranh vùng quê ho lánh, ông viết kinh sách để có tin nuôi nng mgià. Nhưng ngt ni mngài không ăn chay được. Vì vy thy phi vào chợ mua cá tht đem v, ri ttay nu nướng dâng cho m. Mà tuyt nhiên không có mt thái độ hay mt li l, cchkhó chu gì c. Hai mcon sng tht hnh phúc. Thi gian sau bà nói: Bây gimcó thể ăn chay được ri. Lòng hiếu tho ca ngài đã cm hoá được mẹ già. Chúng ta thy Trnh Kim gp Nguyn Kim. Thin Tăng Nht Thông gp mt bà mẹ như thế đã giúp cho hai vlàm tròn hiếu đạo ca mình trong mt hoàn cnh khó khăn. Người con Pht lúc nào cũng sáng sut và gan d. Nhng ân nghĩa hay nnn gì đã vay thì bây giphi tr, không bao gicó nim trn tránh. Vì vy trong tt choàn cnh, người con Pht luôn gihiếu hnh tròn đầy. Trong nhà Pht, tm lòng thành là quý nht.

Có câu chuyn nói vtâm chí thành như thế này. Mt em bé ăn mày, mcôi cha m. Tuy nghèo đói, nhưng em li kính tin Tam Bo. Vì vy em gng dành dm được ít tin và mua mui, cúng dường chư Tăng. Hôm đó Hòa thượng đường đầu biết được quả phúc ca em bé nghèo khó này, nên bui sáng em đến dâng mui cúng dường, Hòa thượng tuyên bcho tăng chúng biết hôm nay có đại thí chcúng dường. Chư Tăng đúng giphi y hu chnh tlên đin Pht thiết lvà hi hướng công đức cho vị đại thí ch. Chư tăng vâng lnh đắp y nghiêm chnh, lên đin Pht. Nhưng đến gimà không thy thí chnào mũ lng xe ccó vquan trng như đại chúng vn nghĩ, chthy có mt em bé ăn mày li thi vào ca chùa, ri len lén lên chánh đin. Em thưa trong ging xúc động: “Con có chút ít phm vt này xin cúng dường cho đại Tăng. Thnh cu Hòa thượng và đại Tăng chng minh np thọ để toàn thể đều dùng được phm vt cúng dường ca con”. Thưa xong, em li rt rè trra. Chư Tăng chvị đại thí chmãi mà chng thy. Các thy nói vi nhau không biết ba nay Hòa thượng già có ln ln không? Svic y bng đi, thi gian sau em bé ăn mày trli trong ngôi vmt hoàng hu. Cô cũng thiết đại lcúng dường, và tìm đến đảnh lHòa thượng, nhc li nhân duyên ngày xưa ca mình. Hòa thượng nói rõ đó là qulành hin đời ca cô do lòng chí thành cúng dường chư Tăng lúc nghèo khó. Rõ ràng nếu chúng ta có mt quyết tâm to chng tlành, thì nht định chúng ta scó quphúc tt, điu đó không nghi.

Tóm li, vvt cht chúng ta thhin hiếu đạo phng dưỡng cha mtrong phm vi, trong hoàn cnh và phúc duyên ca mình. Ct tâm thành chkhông vì nhng hình thc tiếng tăm bên ngoài. Pht tphi hiu và áp dng tinh thn này vào hoàn cnh riêng ca mình, để vượt khó và làm tròn bn phn ca người con đối vi cha m. Vphn tinh thn. Người Pht tphng dưỡng cha mbng tinh thn như thế nào? Tc ngay nơi stu hc, shiu biết vPht pháp và thhin Pht pháp trong đời sng. Bi vì nếu trong dòng hcó mt người tu hành đắc đạo thì cu huyn được an lc, gia đình được chuyn hóa tt đẹp. Trong tp thnào có được người Pht ttâm đạo chân chính thì tp thể đó sẽ được chuyn hóa tt đẹp. Trli gia đình. Nếu trong gia đình không lun là người chng hay v, nếu gp chánh pháp, được shướng dn và áp dng đúng chánh pháp thì gia đình đó sẽ được chuyn hóa. Tuy nhiên có Pht tnói rng con đi chùa mà ti sao trong gia đình cxy ra vic n, vic kia. Hay đêm nào con cũng tng kinh, ngi thin mà ti sao con ca con không nghe li, cquy phá. Tht ra đây là nhng ththách để chúng ta rèn luyn vic tu hc ca mình. Vn bình thn tiếp tc vic tu tp ca mình tc là vng tiến, đã chiến thng nhng trngi chung quanh. Tthành tu này Pht tmi có thcm hóa nhng người thân trong gia đình mình.

Người đời thường hay nói “Con là n, vlà oan gia, ca nhà là ti báo” câu nói này cũng đáng để suy ngm. Kinh Nhân Qunói rõ ràng, quan hgia đình, huyết thng là nnn nhiu đời nhiu kiếp. Nên có đời làm cha, có đời làm chng, có đời làm m, có đời làm v… Nếu hưởng thquá phn sbnnn trli vi con, vi nhng người trong gia đình thì đời sau phi trli làm đầy tớ để trncho xong. Nhân quphi như vy.

Cho nên nói đến gia đình là nói đến nhân qutun hoàn, nghip báo trvay. Nhẹ thì làm ch, nng thì làm t. Có nhiu câu chuyn, nht là trong bn hnh ca đức Thế Tôn cũng như tt cnhng vị đại Thánh đều cho chúng ta thy rng trong quan hnhân qunếu thiếu tnh táo, sáng sut, không nhn định chân chính, thiếu trí tuthì chúng ta sẽ oan oan tương báo không có ngày cùng.

Người Pht tmun trhiếu cha m, không có gì tt hơn là hướng cha mẹ đến vi Tam Bo. Mun hướng cha mẹ đến vi Tam Bo, ta phi làm sao? Ví dnhư trong gia đình, cô con gái ln hâm mPht pháp, đi chùa hc Pht, tu tp. Cô mun hướng cha mẹ đến vi Pht pháp để thhin hiếu hnh ca mình thì cô phi tu tp cho đàng hoàng. Như nói đi chùa thì đi chùa chkhông đi chkhác, nói hc đạo là hc đạo chkhông làm vic khác. Phi gy dng được nim tin đối vi cha m, đối vi gia đình và khng định vic làm, vtrí ca chúng ta trong gia đình. Được vy khi đủ duyên, chúng ta mi cha mẹ đi chùa thì cha mtin li và nghe theo mình. Ti chùa cha mlPht vi lòng thành, từ đó được gp thy, gp pháp, phát tâm quy y ri tu tp.

Nói vtinh thn, không có gì hơn là hướng cha m, người thân ca mình vTam Bo. Vì đây là nơi quy hướng ca tt cchúng sinh. Từ đây, tu hành các công đức mi hết kh, được vui.

Tt cchúng ta đều biết, tu tp nhng công đức thì thu được nhng kết qutt đẹp, đó là điu tt yếu. Dù chmt nim xu ác, không xng đáng trong cuc sng thì qubáo ca nim xu đó cũng sẽ đến không mt bao gi. Tùy theo tâm nim ca chúng ta mà có nhng qubáo tương ng. Ging như vang theo tiếng, như bóng theo hình. Bi vì nhân quđạo lý chc thc mà Pht đã tng chdy chúng ta. Biết vy nên người con Pht luôn luôn tu tp tng tâm nim ca mình. Khi tu, đồng thi chúng ta hướng nhng người thân ca mình quay vTam Bo, tng nim, tng nim tu tp.

Pht dy: Nhng người xut gia, thgii ctúc, sng đời không nhà, khi mun cúng dường Tam Bo, cúng dường chúng sinh hay phng dưỡng cha mthì phi làm sao? Ginhư có mt trn mưa to, vtu sĩ đang tu tp trong trượng tht, mun cúng dường cho chúng sinh phi làm sao? Phi dùng tâm thanh tnh, hướng đến Tam Bo, mong được sphù trì, khiến cho tt cnước mưa rơi xung trn gian đều là nhng git nước cam l, cho tt cchúng sanh đói khổ được mát mtrong lòng và đều phát tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là tâm giác nggii thoát. Hành trì như vy trong sut thi gian mưa to. Người tu tp cúng dường thì phi ngi nghiêm chnh, tâm thành khn và thân thtrang nghiêm, đúng pháp. Cu lc tbi ca chư Pht, chư Btát htrcho tâm nguyn ca mình được thành tu. Bng tt clòng thành, chúng ta sdng bt cphương tin nào để hướng vTam Bo, mc đích chyếu nhm vào li ích ca chúng sanh được an lc, được hết khđúng pháp.

Trong kinh nói rng người tham lam, bn xn nhiu đời sthác sinh vào loài quỷ đói ngàn muôn năm. Loài này khi nghe đến thc ăn thì trong chng la bc cháy. Như chuyn bà Thanh Đề. Do lòng keo xn, tham lam, ích knhiu đời nên đọa vào loài quỷ đói.

Chúng ta thy bn thân Tôn giMc Kin Liên là mt vA la hán, thn thông bc nht, nhưng không thcu được m, phi nhờ đến lòng tbi ca chư Pht, các vị đại Thánh, chư Tăng, các vtu hành thanh tnh tp trung hướng nguyn cho lòng tham lam bn xn ca bà được mra, tt cchúng sinh trong chn y cũng mrng lòng mình. Nhthế mi thoát khi kiếp quỷ đói. Qua đó chúng ta thy khcũng ttâm mình, hết khcũng ttâm mình mà ra. Cho nên chúng ta htr, động viên, khuyến khích làm sao cho nhng người thân ca mình hướng vTam Bo, mrng lòng ra, tu tp theo chánh pháp. Đó là phn hiếu đạo vtinh thn.Nhng vic làm này phi được thc hin ngay khi cha msinh tin. Chớ để mt đi ri than: “Cây mun lng mà gió chng chu dng. Con mun làm vic hiếu mà cha mẹ đã khut”. Như vy có li ích gì?

Trước khi kết thúc, tôi xin dn mt câu chuyn hiếu hnh thế này. Có mt anh chàng nhà nghèo. Manh chuyên đi vt bèo nuôi heo để lo cho con ăn hc. Được sgiáo dc tt, con bà thi đậu làm quan. Sau khi đỗ làm quan, anh trvvinh qui bái t. Trên đường vtin hô hu ng, chiêng trng rn vang. Manh không hay vì đang vt bèo. Người láng ging chy ti báo tin, nhưng bà vn thn nhiên tiếp tc vt bèo. Bà nói con tôi thi đậu làm quan đó là điu đáng mng nhưng không biết nó còn nhcnh vt bèo nuôi ln này không? Vtân quan nghe được như thế vi xung võng, ci áo la ra, chy xung ao vi m, cùng mvt bèo. Vt đầy thúng, hai mcon mi vnhà làm lttiên. Gương người xưa còn sáng mãi đến bây gi. Nhmnhư thế nên con mi được như thế, mi givng được gia phong, gia tc ca mình.

Chuyn hiếu đạo rt nhiu. Ở đây tôi không mun nói nhng điu cao xa, nhng điu nm ngoài tm cuc sng, mà chmun nói nhng vic thông thường trong cusng. Nhng điu đó chúng ta có thnhn hiu và áp dng được, to được nhng li lc thiết thc trong hin đời.

Mong rng tt cchúng ta là nhng người con hiếu hnh, vui v, phn khi vi pháp tu ca mình, không sai vi schgiáo ca đức Pht, ca các vị đại Thánh. Như Pht dy hnh hiếu là hnh Pht, hiếu đạo là Pht đạo. Đó là nhng điu mà chúng tôi mun trình bày và hy vng Pht tsthc hin được.

 

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng

Giỏ hàng

Đã xóa. khôi phục
    Thành tiền 0 VNĐ