MỤC LỤC
1. Báo Hiếu Trong Đạo Phật.
2. Phật Dạy Cách Báo Hiếu.
3. Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
4. Biết Ơn Và Đền Ơn.
5. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật.
6. Tinh Thần Báo Hiếu.
7. Phật Dạy Về Hiếu Hạnh.
8. Quan Niệm Về Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
9. Tinh Thần Hiếu Đạo.

Tinh thần hiếu đạo

Hôm nay là ngày rm tháng by, ngày rm trung nguơn. Rm tháng giêng gi là rm thượng nguơn, rm tháng by là rm trung nguơn, rm tháng mười là rm hnguơn. Mt năm có ba nguơn, thường gi là tam nguơn tquý. Tc mt năm có bn mùa và ba lcúng vào tháng giêng, tháng by và tháng mười. Riêng Pht giáo có thêm mt ltrng na là mng đức Bn Sư giáng sinh vào rm tháng tư.

Hôm nay chúng tôi snói vhiếu đạo trong Pht giáo. Tinh thn hiếu đạo này nhiu và rng, chúng tôi chlược nói nhng vic bình thường để quý Pht tcó ththc hành được trong sinh hot hng ngày, không phi mang ti bt hiếu. Bi vì bt hiếu là ti ln lm. Ti này nếu phm srơi vào địa ngc Vô gián, chu muôn vàn khổ đau. Tôi còn nhcâu chuyn có thc, xy ra trên xsca chúng ta. Truyn ktrên cánh đồng ca nhng người nông dân đang chun btrng trt, có my chú mc đồng lùa trâu đi qua. Bng mt em la sng, té lăn giãy gia ri ngt lm. Nhng người dưới rung chy lên cu, nhưng không làm sao đụng đến thân ca em được, đến lúc như em đã chết mi bng lên được. Mi người tp trung để cu sng em.

Khong mt tiếng sau em bt đầu tnh li. Khi tnh li thì mình my ca em xđen ging như là bị đốt cháy vy. Đau nhc khskhông ngi, không nm được. By giem kli trong nước mt: Em theo đoàn trâu qua brào, bước lên cánh đồng, em thy có mt cng thành to ln uy nghi. Em đến gn thì cánh cng mra và có mt lc hút em vào trong đó, không cách gì cưỡng li. Em va vào thì ca đóng m và la bt đầu cháy. Bn bên, trên đầu, dưới chân đều là la. Nên lúc em la hét là lúc bla đốt. Đó là mt hin tượng chchưa hn bị đọa vào địa ngc. Do đời trước đã to nghip ác và cũng đã bnhng qubáo khổ đau cùng cc nhưng còn dư báo. Dư báo này trbng cách nào và thi gian nào, ti nhân không biết được. Mi chúng ta ai cũng có dư báo hết. Nếu chúng ta tu hành, làm lành, có hiếu, có đạo đức thì dư báo ca chúng ta được tích tp bng đạo đức, bng nhng quchân thin. Trái li nếu chúng ta ưa gây to nhng nghip nhân xu, làm nhng điu thương luân bi lý thì hu qudư báo hay hin báo xu không thnói được. Đó là mt chuyn thc.

Địa ngc ở đâu? Ttâm chúng ta. Mi khi chúng ta bt an, chúng ta nghĩ tưởng làm mt vic gì bt nhn, phi pháp thì bị địa ngc tâm hành pht. Người con Pht chúng ta hiu được như vy thì nên dng bt nhng hành động, nhng nghip tp không tt. Trong hin đời, nếu chúng ta trm lng, yên tĩnh sáng sut thì chúng ta snhn biết nhng đim báo trước vnghip quca mình. Người xưa dy chúng ta nói li gì, làm vic gì, nghĩ tưởng gì, đều phi suy xét. Nếu đó là li nói độc, là suy nghĩ xu, là hành động phi pháp thì chúng ta lin dng. Người không biết dng thì khi qubáo đến có kêu than, cu cu cũng không thkp.

Vic tu là phi tu ngay trong nhân, tu ngay gc. Nếu lúc ban đầu chúng ta buông tay, phiêu lưu ri thì hu qunguy hi vô k. Đã lgây to nhân không tt thì khi hu quchúng ta sn sàng chp nhn trnghip và kiên quyết không gây nhân đó na. Nếu nhn ri li to na thì không bao gihết kh. Đó là tinh thn trách nhim ca người con Pht.

Trong kinh Phương Tin Pht Báo Ân, Pht dy: Người mun báo đền ân nghĩa to ln ca cha mkhông có cách gì hơn là phát tâm Bồ đề. Bồ đề là giác, phát tâm Bồ đề là phát tâm cu giác ng, và tìm cách hướng dn, to điu kin để cho nhng người thân ca mình cùng phát tâm Bồ đề na, đó là báo ân rt ráo.

Kinh cũng nói: Btát mun tri ân báo ân thì nên phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và dy chúng sanh cũng phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác như vy. Phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác hay phát tâm Bồ đề tc là phát giác tâm. Giác tâm là khi làm mt vic gì, chúng ta dùng trí dng để kim soát được mình. Tâm giác nếu khai mthì sáng sut, svlra mi th. Còn đóng kín li thì u mê ám chướng dy đầy.

Vì vy điu quan trng là chúng ta khai mtrí giác và làm sao khuyến khích giúp đỡ htương cho nhng người chung quanh mình cũng tnh giác. Btát thường hay phát đại nguyn: “Nếu tôi chng được Vô Thượng Bồ Đề thì tôi slàm li ích cho tt cả chúng sanh, khiến tt cả được an trtrong cnh Đại Niết Bàn, li giáo hoá tt cchúng sanh đều được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mt”. Đó là mt hnh báo ân. Nghĩa là mình đã
phát tâm cu giác ng, tu tp theo đạo giác ngđộng viên, khuyến khích, hướng dn cha mca mình cùng phát tâm tu tp như vy.

Nhgiác tâm mà chúng ta nghim li tt chành động, ngôn ng, suy nghĩ tính toán đều vì li ích chung. Mrng lòng ra và ng dng trí tuthì dù mt vic làm hết sc khó khăn, chúng ta cũng làm được.

Tâm nguyn ca người tu chân chánh không phi là ngi đó kêu cu Thn Thánh ban cho chúng ta cái này cái n. Mà tâm nguyn đó là ý chí chúng ta có ththc hiđược. Ngày xưa các vPht, Btát đã làm được thì bây gicon nguyn cũng làm được. Dù tri qua bao nhiêu gian khcon cũng nguyn thc hin cho được. Như vy mi là li nguyn chân chánh ca người con Pht. Không phi đốt nhang khn vái thì thm mà phi phn đấu vươn lên. Người nguyn bng cái ming mà không phn đấu cha nhng li lm, làm nhng vic thin thì cũng không có Thánh Hin Pht Tri nào ban cho phước lc c.

Nên người tu tphát tâm giác, hướng dn cho người chung quanh phát tâm như vy, đồng thi cng vi nhng tâm nguyn ca mình gi là tu tci gc lành. Gc đó có thphá trba nghip ác thân, khu, ý ca chúng ta. Bi vì tt cnhng ti li, nhng qubáo xu xa đều tgc nghip tp là tham, sân và si. Nếu chúng ta nhn biết và tu sa ngay tham, sân, si thì mi ththeo đó bình n. Chánh báo tt, tc là thân tâm tt thì y báo, tc hoàn cnh chung quanh stheo đó mà được tt. Mun sa y báo thì phi sa ngay chánh báo. Ví như mun đừng blũ lt mà khai thác cây rng ba bãi thì làm sao ngăn nga được. Biết vic làm nào đưa đến tai hi thì chúng ta đừng làm. Mun làm cũng phi khc phc, dng li, không gây nhân xu thì làm gì có quxu. Đó là điu tt yếu trong tinh thn nhân qu.

Phát tâm giác, tu cu giác ngcho bn thân mình và hướng nguyn toàn thể đềđược giác ng. Đó là tâm nguyn duy nht ca người con Pht biết ân và báo ân. Vic làm này ln lao nhưng chúng ta có thlàm được. Bi vì vic tu không có thi gian. Tu chng nào thành tu mi thôi. Min sao chúng ta có tâm kiên quyết, dài lâu, bn b, vng chc để chu đựng, để vượt qua, để khc phc, để thành tu snguyn ca mình. Được như vy thì chc chn chúng ta sthành công.

Tt cthnguyn thế gian và xut thế gian, không có thnguyn nào bng thệ nguyn cu giác nggii thoát. Vì người con Pht là tu theo Pht, làm theo li dy ca Pht, chcu giác ng, không cu gì khác. Mình được giác ngvà giúp mi người giác ng. Không cu sng lâu, không cu giàu có. Bi vì sng lâu ri cũng chết, tin tài cũng không chc thc. Cho nên chcó duy nht là cu thành Pht. Cu thành Pht thì chúng ta phi có tâm giác, tâm Pht. Phát huy được tâm giác thì mi thành tu quPht. Hng ngày chúng ta kim tra thy tham, sân, si tăng trưởng đầy dy thì biết là ma chkhông phi đệ tPht. Người tu dù trong hoàn cnh nào, ti gia hay xut gia, mi ngày kim thy tham, sân, si gim bt thì biết mình tu đúng. Nhng vic làm công đức, ngi thin, tng kinh, bthí, cúng dường cn thiết để htrchchưa phi là chính yếu. Cũng ging như chiếc áo chưa phi là nhà tu mà nhà tu thì phi sa ttâm, tu ttâm và hành động ttâm.

Đã có nhng Pht ttri qua mt quá trình tu không phi là ngn mà vn chưa thể hin được mình là người Pht t. Tôi biết mt vhi xưa hc đạo vi sư ông tôi. Tri qua thi gian dài hc đạo vi thy tôi, bây givị đó li đến hc đạo vi tôi mà cũng chưa thành Pht t. Vì sao chưa thành Pht t? Vnhà con cháu nói gì đó, tc gin la li, tc là hc Pht mà không áp dng li Pht dy. Tu làm sao cho tham, sân, si gim nh, thì dù quí vcó ngi ti ch, trong quán v.v… quí vcũng được an lc.

Nhng vThin sư, nhng vBtát đi vào cuc đời này là do các Ngài làm chủ được tham, sân, si nên các Ngài đi li tti trong thế gian. Ngang qua chhát bi cũng bình thường, chnhu nht không hdính mc. Như vy mi độ sanh được. Người tu hiếu đạo cũng phi phát huy được tính giác ca mình. Ở đây có hai vic: Mt là tính, hai là hnh.

Trước nht là nói vtính cht. Tính cht ở đây là gc, tc là dùng ý chí vng mnh, đạt cho được gc bt sanh bt dit ca mình. Người tu theo đạo Pht không phi chán đời, yếm thế, dduôi. Người tu Pht phi cng rn, dt khoát, trí tu. Trong kinh hay trong nglc ca các Tnói người thy được và sng được vi tính giác ca mình, là người thành tu được muôn hnh. Có người nói tính tôi nóng lm, li đó không đúng. Bi vì tính là cái vô hình, bt sanh bt dit, là trí tutrùm khp chkhông phi là nóng là lnh, là thương là ghét, dài hay ngn, xu hay tt gì c. Cho nên nói tính tôi hay nóng là không đúng mà phi nói là bnh ca tôi hay nóng. Bây gitôi trcái bnh hay nóng thì mi bỏ được. Còn nói tính thì sut đời, ti chết cũng không bỏ được. 

Tóm li, nói đến bn tính thì rng rang sáng sut, bt sinh bt dit, xưa nay mi người đều sn như vy, chvì chúng ta bquên nên không sdng được. Ging như chúng ta có nhiu tin xu, bỏ đại trong góc nào đó ri quên đi, mun tìm mà tìm không được. Khi ln ln yên lng, lượm la trong góc đó. Lượm la mãi nó stri ra. Cũng như vy, chúng ta yên lng tham, sân, si, đừng chy theo bên ngoài, thì mình snhn ra được tính giác ca mình.

Hai là hnh. Người phát huy được tính đó ri thì đến hnh. Ví dnhư người Pht t, lúc đầu mi đi chùa, chưa hiu đạo. Thi gian sau được hc, được nghe, được hiu, thm nhun Pht pháp thì mi phát huy đức hnh. Như người y thm nhun được li dy ca Btát Quán Thế Âm là phi nhn chu mi smi thành tu được đại nguyn ca mình. Nhthm nhun mà tâm nhu hòa nhn nhc. Nhn nhc như thế nào? Tt cả nhng gì bên ngoài đem đến không chp nhn, bình thn vi mi vic. Do đó người con Pht thPht, thBtát không có nghĩa là thhình nh ca các Ngài để trn ginhà ca cho mình. Quan nim đó sai lm. Nhìn vào tượng Btát Quán Thế Âm, thy dung nhan Ngài, nhli công phu tu hành và thành quca Ngài, Ngài làm được mình cũng làm được. Bi vì khi làm Ngài cũng còn là mt chúng sinh. Như câu chuyn Quan Âm Thị Kính. Hi tiu Kính Tâm mang blên núi vào chùa Vân T, lúc đó Ngài đâu phi là Bồ tát (Nếu có Btát thì là Btát nhân) mà Ngài là mt người n. Gp tình hung éo le trong gia đình, cô gitrai tìm chỗ để tu hành. Chu bao nhiêu oan khiên roi vt, tt cả Ngài đều nhn nhc được nên mi thành tu được quvBtát. Mi khi chúng ta nhìn vào tượng Pht, tượng Btát là hc nhng đức hnh ca các Ngài. Như nhìn tượng ca đức Bn Sư Thích Ca Mâu Ni, vgiáo chcõi Ta bà, chúng ta lin nh, tri vô lượng kiếp, Ngài đã chu đựng nhng khó kh, nhn nhc và thành tu trí tu, tbi trùm khp. Chúng ta hc theo hnh ca Ngài, không nhim, không vướng. Trong vương vhoàng t, li đi tìm đường để cu khcho bn thân và tt cả chúng sanh. Ngài và người hu qua dòng sông A-nô-ma, rút gươm ct tóc, ci trhếhoàng bào ngà ngc, mc áo nhum làm mt nhà tu khhnh trong rng. Năm năm tm đạo, sáu năm khhnh, Ngài đã hc được vi nhng vị đại tiên. Nhưng thy chưa phi là con đường rt ráo nên tgiã đi theo con đường ca mình. Cui cùng, dưới ci Bồ đề Ngài buông tt cả để thin định.

Ngài phát đại nguyn: Dù tht nát, xương tan, nếu không chng được quVô Thượng Bồ Đề thì quyết không ri khi chnày. Khng định như vy, cui cùng Ngài bng ng, trí tutrùm khp, thành tu đạo quVô Thượng Bồ Đề, trthành bc toàn giác trong thế gian. Cuc đời ca Ngài là tm gương sáng cho toàn thPht tchúng ta. Tgiáo lý ca Ngài chúng ta chiêm nghim li mình, thân này dù có cưng chiu bao nhiêu thì cũng phi b. Cái chúng ta cho là tâm cũng là bóng dáng ca tin trn, chng qua chlà mt mvng tưởng hn tp. Cthân ln tâm chúng ta đều gitm hà hung là gia đình, mi thchung quanh có tht đâu. Còn khe mnh, tnh táo, thra thvào thì còn nói ta nói người, chnhư thra mà không hít vào thì có ai cu được đâu! Cha mcó thương cũng không biết làm sao. Dù thc sĩ y hc sut cả đời nghiên cu thuc trbnh cho mi người nhưng ri cũng có nhng bnh không có thuc tr.

Người tu khi đã thm nhun đạo lý này ri thì phát huy đức hnh ca mình. Nhờ đó mà hoàn toàn tnh táo đối vi tt cnhng skin chung quanh. Sng và làm tt cả các vic công đức như vy, vi mt tâm hn sáng sut tnh táo, không bvướng mc gì hết là tu đạo. Cho nên nói nếu Btát phát tâm Bồ đề thì nht định chng được đạo quả Bồ đề. Trn được đạo đại tha, thu nhiếp được tt cthin pháp. Nghĩa là thun thc, thm nhun, phát huy được hnh thin ri thì thu nhiếp được tt cpháp lành. Tchỗ thm nhun đạo lý, tu tp mt cách kiên quyết, thhin được đại hnh và công đức sâu dày thì mi thành tu được đạo qu.

Btát khi thy chúng sanh khnão, sinh lòng thương xót nên phát tâm Bồ đề tu tp, thành tu đạo quVô Thượng. Cũng có trường hp Btát cm nhn ni khổ điêu đứng ca chúng sanh nên các Ngài nguyn thay hchu kh. Nhthế mà thành tu đạo quBồ đề. Đây gi là chng, hnh, tâm giác ca người con Pht. Nghĩa là làm sao chúng ta phát huy được tâm, mở được trí, thc hành tâm trí ca mình cho tht xng hp vi tánh giác thì nht định sthành Pht.

Vni khca chúng sanh thì nhng svic gì xy đến chúng ta không hbiết, bi vô minh điên đảo muôn đời ngăn che. Nghip nhân chúng ta đã gây tthunào và phi trvào thi gian nào, không ai biết trước. Nhưng nhchkhông biết này chúng ta phn đấu tu tp, tích cc đốt giai đon, chun btư lương khi phi trnghip. Chính chỗ không biết cũng là cái hay cho vic tu hành. Nếu biết ti by mươi tui mình mi btai ách mà năm nay mình mi hai mươi tui thì thy thi gian còn dài, ri buông lung thì sẽ chng cht thêm ti nghip. Do không biết cho nên khi nhn được và thm nhun đạo lý, chúng ta lo tu, do đó có thchuyn được nghip.

Người thi chuyn tâm Bồ đề là do phát huy không ni ý chí, không nhn thu đáo được phương thc tu tp. Do vy vic tu hc, hành trì công phu v.v… đều bt n. Đây là thi tâm thường. Có người khi gp mt svic bt trc trên đường tu phi vp ngã. Vì không có ý chí, chưa vng tâm cho nên bcuc, đi theo con đường khác. Ví dnhư có người phát tâm tu mt thi gian ri gp trngi, bchùa vthế tc. Nếu sng như mt Pht tbình thường, lương thin, tu hành ginăm gii thì tt đẹp biết là bao nhiêu, đằng này bchùa vri bt cn. Như kbt đắc chí, nhu nht, ttp bày ra chuyn này chuyn kia, hy báng Tam Bo. Đây là loi người thi tâm rt ráo, thi mà không bao giờ quay li na.

Mt khi gây to nhng nghip nhân xu ri thì phi tr, đời này kiếp ntrhoài biết chng nào mi xong. Mình gây nghip thì nhiu lm. Mi ngày ý nghĩ mông lung, ming nói xàm đủ th, thân thì hành động đủ chuyn hết. Mi hành động, mi li nói ca mình đều kết thành nghip, thành năng lc mà năng lc đó quyết định cho cuc đời, cho sinh mnh ca mình trong hin ti và luôn ctrong nhng đời kế tiếp. Chúng ta đã gây to thế nào thì kết qucũng theo đó mà thnhn. Là người biết tu, sn sàng trtt cả nhng nnn đã vay nhưng không gây thêm na mi là gii thoát.

Btát là người biết mrng lòng mình, phát huy được tính giác, phát đại nguyđi vào cuc đời, nguyn thay cho tt cchúng sanh mà chu kh, nguyn cho tt cchúng sanh đều tu theo giác đạo. Đại nguyn đại hnh ca Btát đi vào cuc đời là như vy. Tôi kli câu chuyn tin thân ca Pht. Trong mt tin kiếp, Ngài đã gây nghip nhân xu ác nên phi đọa địa ngc ha xa (Cái xe bng la). Trong đó Ngài cùng hai người bn bct vào bánh xe bng la, phi kéo đi bng sc ca mình. Tbánh, thành, căm, trc xe đều bc la. Ngi trên xe là my ông đầu trâu mt nga cũng phun ra la. Ti nhân bct trong xe ri thì cháy đỏ nên đi không ni. Đã vy người trên xe còn dùng đinh ba đâm vô choc thc vào bng. Hai người bn ca Ngài chu không ni nên chết, còn mt mình Ngài ráng kéo. Lc ca ba người mà bây giờ đổ dn vmt mình Ngài. Nhưng Ngài vng nguyn, biết đây là hu qumà mình phi tr, hai người bn chbị ảnh hưởng thôi. Cgng hết sc nhưng không chu ni, Ngài té nhào. Nhưng đặc bit, khi bị khổ đau, nng nhc, bbc xúc gn chết như vy mà Ngài nói lên li này vi qus: “Thưa các ông, bn tôi yếu đui không cách gì kéo ni, xin các ông ni tay mt tí”. Nghe câu nói đó qusni gin đâm Ngài chết. Nhchết trong tâm rng rang, không thù hn, tâm rng mthương người nên chết ri Ngài thoát khi khbáo.

Sau khi thoát ri Ngài có lp nguyn như sau: “Người chu ti tht đáng thương xót, tôi xin thay hchu tt cnhng đọa đày khổ đau ca chúng sanh đã to ti và mong rng mi người tnh táo, đừng gây to nhng nghip nhân để bkhnhư vy na”. Do nguyn lc y mà Ngài được sanh vcnh gii lành, nlc công phu tu tp đến đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.

Pht tchúng ta nên ôn li nghip là gì. Là năng lc, là thói quen ttham, sân, si ca chính chúng ta. Nghip kết bi ý nghĩ, nói năng, hành động ca chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ quy, nói sai, hành động phi pháp thì bquxu, nht định như vy. Cho nên người tu Pht là người tnh giác, kim soát được ba nghip ca mình và làm chủ được thân, khu, ý. Tu tâm là tu như thế.

Trli vn đề báo hiếu, chúng ta noi gương Tôn giMc Kin Liên là mt vị đại hiếu, chúng ta phi biết ơn và đền ơn. Đền ơn bng cách không gây nhng nghip nhân xu để mình bkh, hướng tiến mi người chung quanh trong đó có thân nhân ca mình được hết kh. Đây là mt pháp tu rt tích cc. Chúng ta ngi li kim đim, loi nhng thói hư tt xu, làm chủ được tham, sân, điên đảo ca chúng ta, khó vô cùng. Quí vthử nghim, ai đó ti nói vi mình gây sbc xúc, chúng ta hoc bun hoc cũng sân si, ít khi bình tĩnh an n được. Chcó người phát tâm giác, biết quay vnhn li lm tnghica mình, ttham đắm, sân hn, điên đảo, tý nghĩ, nói năng, hành động ca mình. Chỉ ai bn lĩnh mi nhn ra chuyn đổi nghip cũ. Đó là người biết tu chân chính. Trong kinh Lăng Nghiêm, sau khi Pht chcho Ngài A nan và đại chúng nhđược cái nào là tâm tht ca mình, cái nào là bóng dáng các gicnh bên ngoài, Ngài lin tuyên b: “Các ngươi thành Pht cũng tcác giác quan ca các ngươi. Các ngươi bị đọa trong các đường ác cũng tcác giác quan”. Tc là tmt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ca mình mà tu thành Pht và cũng từ đó mà đi trong luân hi, chu khổ đau.

Tóm li, tu tâm là quan trng, tu tâm là gc. Quí vngi kim li, nếu vic gì sai thì cgng b. Đừng nói anh tôi hút thuc nên tôi hút thuc, ti ông già tôi nhu nên tôi nhu. Không có chuyn đó. Mình phi có mt thái độ dt khoát, sáng sut, khng định vic làm này, hành động này ca mình, hu qustheo sau. Hu quca vic làm luôn như bóng vi hình. Người con Pht khi nm chc lý nhân quvà áp dng lý nhân quả để tu thì an n. Ln ln được giác nggii thoát, không có gì khó c.

Hôm nay nhân ngày lVu Lan, lra nói nhiu vhnh hiếu, nhưng tôi mun nhn mnh vic tu, làm sao chúng ta có thtu cho đạt được kết qummãn thì đạo hiếu đền trkhông khó. Chúng ta thy nhng người xut gia bcha m, dường như mang ti bt hiếu. Vy mun đền bù hay thc hin hnh hiếu thì phi làm sao? Phi là người tu có đạo lc, phi giác ngmi mong đền bù ni smt mát kia.

Do đó chúng tôi mong mi quí Pht ttng phút giây tnh giác nhn và biết rng mi thttâm ca chúng ta. Căn cnơi tâm mà chúng ta tu. Bt chu qunào ca chúng ta đều do tmình gây chkhông do ai khác. Nên chúng ta phi chu trách nhim vnhng vic mình đã làm. Vy người Pht tphi là người sáng sut. Sáng sut thế nào? Trnđừng gây thêm n. Rõ ràng chúng ta không vay nthì không bn, còn trthì shết. Pht tchúng ta phi biết trnnhư thế, trtrong tnh táo sáng sut. Chúng ta thc hin hiếu đạo bng cách phát tâm Bồ đề, hướng dn nhng người thân cùng phát tâm Bồ đề. Nlc tu tâm để được giác và giúp cho nhng người thân cùng được giác ng. Kinh nói: “Nht nhơn thành đạo cu huyn thăng” nghĩa là trong gia đình có mt người tu thành đạo thì cu huyn siêu thăng. Chthăng tc là bay lên. Hàng xut gia chúng ta càng phi ráng tu hơn, không phi chlo dâng cơm áo cho cha mmi gi là hiếu, mà phi lo tu hành để độ cu huyn được siêu thăng, đó là đại hiếu.

Mong rng tt cchúng ta nlc tu tp, hướng vngày Báo Hiếu. Nguyn đem công đức y hi hướng cho cha mvà thân bng quyến thuc nhiu đời đều được hưởng li lc và đời đời gp Pht pháp, phát tâm tu hành cho đến ngày cùng gp nhau trong hi Pht.

MƯỜI ĐIU TÂM NIM

1.Nghĩ đến thân, chng cu không bnh. Thân không bnh thì tham dc dsanh.

2.Ở đời, chng mong không nn. Không nn thì kiêu sa t khi.

3.Tham cu tâm, chng cu không chướng. Tâm không chướng thì vic hc vượt thlp.

4.Lp hnh, chng mong không ma. Không ma thì thnguyn chng vng.

5.Sp đặt vic, chng cu dthành. Vic dthành thì chí còn khinh mn.

6.Tình nghĩa qua li, chng mong li mình. Li mình thì kém tn đạo nghĩa.

7.Đối tiếp người, chng cu nuông chiu. Hnuông chiu thì tâm sanh kiêu căng.

8.Thi ân bố đức, chng mong đền đáp. Mong đền đáp là ý còn mưu toan.

9.Thy li, chng cu mình được. Được li thì tâm si dễ động.

10.Bhàm oan, chng cu minh oan. Minh oan thì oán hn càng sanh. 

Thế nên, Thánh nhân lp bày giáo hóa.

Ly bnh khlàm thuc hay.

Ly hon nn làm tiêu dao.

Ly chướng ngi làm gii thoát

Ly chúng ma làm bn pháp.

Ly khó khăn làm thành công.

Ly kgiao hu tbc làm sgiúp ích.

Ly người nghch làm vườn đẹp.

Ly bố đức làm dép rách.

Ly li sơ sài làm giàu sang.

Ly oan c làm ca hnh.

Như thế, chngi biến thành thông. Mong được thông biến thành ngi. Vì thế, Đức Như Lai trong chướng ngi được đạo Bồ đề. Đến như bn ông Ương- qut- ma- la và Đề-bà-đạt- đa, đều đến làm hi, mà Đức Pht vn thký cho hvề sau vn thành Pht. Đâu chng phi hlà nghch mà ta vn thun, kia là hoi mà ta li thành.

Song, đời nay người thế tc hc đạo, nếu trước không chngi, khi chướng ngđến khó bdp ni, khiến ca báu pháp vương do đó mà mt. Đâu chng tiếc ư ! Đâu chng tiếc ư!

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng

Giỏ hàng

Đã xóa. khôi phục
    Thành tiền 0 VNĐ